• روشی غیرمخرب و سریع
  • شرایط نمونه: سوسپانسیون یا امولوسیون

نکات مهم

هزینه آنالیز بدون آماده سازی ۸۰ هزار تومان و در صورت ارسال نمونه پودری و نیاز به اولتراسونیک ۹۵ هزار تومان می باشد. در صورت تعیین توزیع اندازه ذرات با آزمون DLS شست و پنج هزار تومان به هزینه آزمایش اضافه خواهد شد.