طیف سنج رامان – RAMAN SPECTROMETER

مشخصات فنی

  • محدوده  -۱۷۰-۴۰۰۰cm
  • طول موج :۱۰۶۴nm
  • ماکزیمم توان: ۱۴۵۰mW، پالسی
  • دتکتور حساس جدا Ge سرد شده تا ۷۷K
  • متصل به میکروسکوپ رامان

توانایی ها

  • توانایی تشخیص گروههای عاملی آلی و عناصر آلی مشخص
  • مرجع طیفهای معلوم برای تشخیص عناصر
  • شرایط محیطی(عدم نیاز به خلاء، مناسب برای مواد شبه فرار)
  • معمولا غیر مخرب
  • تعیین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی در نزدیکی سطح

نکات مهم

انجام آزمون با دو دستگاه با طول موج های لیزر ۱۰۶۴ و ۵۳۲ نانومتر قابل انجام است.
آنالیز برای نمونه های مایع و جامد قابل انجام است.
در بخش خدمات می توانید نوع دستگاه با طول موج معین را انتخاب کنید. هزینه های های اضافه به قیمت آنالیز اضافه می گردد.