طیف سنج رامان – RAMAN SPECTROMETER

  • محدوده  -۱۷۰-۴۰۰۰cm
  • طول موج :۱۰۶۴nm
  • ماکزیمم توان: ۱۴۵۰mW، پالسی
  • دتکتور حساس جدا Ge سرد شده تا ۷۷K
  • متصل به میکروسکوپ رامان

  • توانایی تشخیص گروههای عاملی آلی و عناصر آلی مشخص
  • مرجع طیفهای معلوم برای تشخیص عناصر
  • شرایط محیطی(عدم نیاز به خلاء، مناسب برای مواد شبه فرار)
  • معمولا غیر مخرب
  • تعیین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی در نزدیکی سطح

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین یک هفته تا دو هفته کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۷۵۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

انجام آزمون با دو دستگاه با طول موج های لیزر ۱۰۶۴ و ۵۳۲ نانومتر قابل انجام است.
آنالیز برای نمونه های مایع و جامد قابل انجام است.
در بخش خدمات می توانید نوع دستگاه با طول موج معین را انتخاب کنید. هزینه های های اضافه به قیمت آنالیز اضافه می گردد.