آنالیز اندازه گیری سطح ویژه (BET)

مشخصات فنی

  • تعیین مساحت ویژه مواد در محدوده ( ۵±۲۰۰۰ مترمربع بر گرم) برای مواد نانو ساختار با حدود اندازه ۱-۳۰۰nm
  • انجام تیتراسیون پالس برای بررسی سایت های جذب فیزیکی

توانایی ها

  • شناسایی و تعیین مشخصات و خواص مواد نانوساختار شامل نانوالیاف، نانوذرات، نانولوله‌ها، نانوکاتالیست‌ها، نانوجاذب‌ها، نانوفیلترها، غشاءها و …
  • اندازه متوسط ذرات

نکات مهم

برای انجام آنالیز رعایت نکات زیر ضروری است:
۱- نمونه های با تخلخل بالا باید دارای حداقل وزن ۱۵۰ میلی گرم و نمونه های با تخلخل پایین باید دارای حداقل وزن ۳ گرم باشند.
۲- ترجیحاً نمونه ها به صورت پودری پذیرش می گردد. در صورت توده ای بودن نمونه، قطر میبایستی کمتر از ۵ میلی متر و ارتفاع کمتر از ۱ سانتی متر باشد.
۳- با توجه به آنکه نتایج برای نمونه های نانوالیاف غالباً پایین بدست میآید، پذیرش منوط به اشراف و قبول مسئولیت متقاضی است.
۴- برای نمونه های نانوالیاف پلیمری، با استفاده از روش ویژه ی آنالیز جذب جیوه، مقادیر داده های مساحت سطح ویژه، متوسط حجم حفرات و حجم تجمیعی حفرات ارائه میگردد.