آنالیز  پراکندگی نور دینامیکی DLS

  •  نام دیگر آن: طیف سنجی ارتباط فوتونی (PCS= Photon correlation spectroscopy)
  • روشی غیرمخرب و سریع
  • تعیین اندازه ذرات در محدوده ی چندنانومتر تا میکرون
  • شرایط نمونه: سوسپانسیون یا امولوسیون

  • تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیونها
  • تعیین پتانسیل زتا

مدل دستگاه:SZ-100z Dynamic Light Scattering & Zeta potential analyzer , company: Horiba Jobin Jyovin

مدت زمان تخمینی انجام آنالیز

بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری

هزینه ها


Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/mahama/domains/mahamax.com/public_html/wp-content/themes/mahamax/single-equipment.php on line 46

هزینه آنالیز به ازای هر نمونه:
۸۰۰,۰۰۰ ریال

نکات مهم

هزینه آنالیز بدون آماده سازی ۸۰ هزار تومان و در صورت ارسال نمونه پودری و نیاز به اولتراسونیک ۹۵ هزار تومان می باشد. در صورت تعیین پتانسیل زتا ۶۵ هزار تومان به هزینه آزمایش اضافه خواهد شد.