مشخصات فنی

  • اندازه گیری تغییرات جرم و انرژی نمونه به عنوان تابعی از دما/ زمان

توانایی ها

  • براساس ماهیت نمونه، گاز واکنش دهنده و نرخ گرمایش متفاوت استفاده می شود
  • آنالیز فرایندهای جذب و واجذب
  • تخریب اکسیداسیونی
  • پایداری حرارتی
  • رفتار سینتیک و کینتیک واکنش
  • مراحل افت وزنی و شرایط دمای آن
  • مواد کمپلکس
  • تجزیه کمّی

نکات مهم

این آنالیز تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد قابل انجام است. هزینه آنالیز برای دماهای بیشتر از ۱۰۰۰ درجه دقیقه ای ۳۵۰۰ تومان است.
نمونه ها نباید در محدوده دمایی مورد نظر واکنش انفجاری داشته باشند.
نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۳۰ میلی گرم و به صورت همگن باشند.
امکان دریافت نتایج آنالیزهای DSC و DTA در کنار آنالیز TGA با پرداخت هزینه امکان پذیر است. در صورت تمایل برای دریافت نتایج DTA و DSC گزینه فوق را در فرم آنالیز انتخاب بفرمایید. هزینه نتایج DSC و DTA به ترتیب ۲۵ و ۲۰ هزار تومان می باشد.
حداقل هزینه آنالیز ۷۵ هزار تومان می باشد.