آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC

مدت زمان تخمینی
بین ۱۵تا ۲۵ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه اعلام شده برای انجام آزمون برای هر نمونه و بر روی یک گونه است. در صورت درخواست انجام تکرار و گزارش آزمون برای بیش از سه غلظت، هزینه آزمون افزایش می یابد.

درباره آنالیز

آنالیز MIC و MBC

سنجش تاثیر مواد بر روی رشد باکتری ها یکی از مهمترین آزمون های میکروبیولوژی می باشد.  تاثیرات ، ممانعت از رشد باکتری ها ، اصطلاحا تاثیر  آنتی باکتریال نامیده می شود که بطور عمده این تاثیر در دارو های  آنتی بیوتیک مشاهده می گردد. از آزمون های آنتی بیوگرام برای بررسی اثر بخشی آنتی بیوتیک ها، به صورت روتین در آزمایشگاه های میکروبیولوژی استفاده می شود تا اثر بخش ترین آنتی بیوتیک برای باکتری انتخاب گردد.

آنالیز آنتی بیوگرام یا آنتی باکتریال عبارت است از مطالعه میزان اثربخشی آنتی بیوتیک ها یا سایر ترکیبات ضد میکروبی برای جلوگیری از رشد باکتری ها است. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت مطالعه نمود. مبانی آنتی باکتریال بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی می باشد:

(Minimum Inihibitory Concentration (MIC

(Minimum Bactericidal Concentration (MBC

منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی باکتریال است که می تواند رشد باکتری را در محیط آزمایشگاهی مهار کند و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری ها را از بین می برد.