• روشی غیرمخرب و سریع
  • شرایط نمونه: سوسپانسیون یا امولوسیون

نکات مهم

هزینه آنالیز بدون آماده سازی ۸۵ هزار تومان و در صورت ارسال نمونه پودری و نیاز به اولتراسونیک ۱۰۵ هزار تومان می باشد. در صورت تعیین توزیع اندازه ذرات با آزمون DLS هفتاد هزار تومان به هزینه آزمایش اضافه خواهد شد.