آنالیز  پراکندگی نور دینامیکی DLS

مشخصات فنی

  •  نام دیگر آن: طیف سنجی ارتباط فوتونی (PCS= Photon correlation spectroscopy)
  • روشی غیرمخرب و سریع
  • تعیین اندازه ذرات در محدوده ی چندنانومتر تا میکرون
  • شرایط نمونه: سوسپانسیون یا امولوسیون

توانایی ها

  • تعیین توزیع ذرات موجود در محلول ها و سوسپانسیونها
  • تعیین پتانسیل زتا

 

نکات مهم

هزینه آنالیز بدون آماده سازی ۱۰۵ هزار تومان و در صورت ارسال نمونه پودری و نیاز به اولتراسونیک ۱۲۵هزار تومان می باشد. در صورت تعیین پتانسیل زتا ۹۰ هزار تومان به هزینه آزمایش اضافه خواهد شد.