آنالیز ICP-OES (طیف سنج نشر نوری – OPTICAL EMISSION SPECTROMETR)

نوع خدمات:

آنالیز های تک عنصری

آنالیزهای چند عنصری

آنالیز ۲۱ عنصری شامل آنالیز عناصر Ag-Al-B-Ba-Bi-Cd-zn-Ti-Sr-Pb-Ni-Mn-Mg-Li-K-In-Ga-Fe-Cu-Cr-Co

آنالیز ۱۱ عنصری: Refractory metals: Al-B-Cr-Hf-Mo-Nb-Te-Tl-V-W-Zr

آنالیز ۷ عنصری غیر فلزات: As-B-P-S-Se-Si-Te

آنالیز ۸ عنصری خانواده پلاتین: Au-Ir-Os-Pd-Pt-Re-Rh-Ru

آنالیز ۱۱ عنصری شبه فلزات: As-Bi-Ga-Ge-In-Pb-Sb-Se-Sn-Te-Tl

آنالیز ۱۶ عنصری: Ce-Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sc-Sm-Tm-Y-Yb

نکات مهم

هزینه 38 هزار تومان به ازای هر عنصر در نمونه است.
نمونه های محلول باید دارای حداقل حجم ۵cc و نمونه های پودری ۱۵ میلی گرم باشند.
نمونه های محلولی باید شفاف باشند.