ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

مدت زمان تخمینی
۱۵ تا ۳۰ روز کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره آنالیز

اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکال آزاد DPPH به وسیله آنتی اکسیدانها در غیاب سایر رادیکالهای آزاد در محیط میباشد که نتیجه این عمل باعث ایجاد رنگی در محیط میشود که شدت آن با دستگاه طیف سنجی قابل اندازه گیری است.

DPPH یک رادیکال آزاد پایدار است که دارای یک الکترون جفت نشده بر روی یکی از اتمهای پل نیتروژنی میباشد. مهار رادیکال DPPH پایه و اساس ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی است.

DPPH (purple) + H – A → DPPHH (yellow) + A

DPPH یک رادیکال پایدار است که محلول متانولی آن دارای رنگ بنفش میباشد که بیشترین جذب نوری را در ۵۱۹-۵۹۵ نانومتر نشان میدهد. پایه و اساس این روش این است که رادیکال DPPH به عنوان پذیرنده الکترون از یک مولکول اهدا کننده مانند آنتی اکسیدان عمل میکند در نتیجه آن DPPH به DPPH2 تبدیل می شود. در این حالت رنگ بنفش محیط به رنگ زرد تبدیل میشود بنابراین شدت جذب در ۵۹۵ نانومتر کاهش می یابد از روی اندازه گیری کاهش شدت جذب به وسیله طیف سنجی میتوان به خصوصیات آنتی اکسیدانی پی برد.