یکی از شناخته شده ترین روش های لومینسانس، فوتولومینسانس است که در آن تهییج یا تحریک ماده به وسیله فوتون ها صورت می پذیرد. در این فرآیند برانگیخته شدن الکترونها به به ترازهایی با انرژی بیشتر رفته و سپس برگشت الکترون ها به تراز انرژی کمتر، از طریق انتشار فوتون جبران می شود. در این فرایند ماده توسط پرتویی با انرژی بیشتری در مقایسه با انرژی باند گپ تهییج می شود و پرتو از طریق ثبت نشر به عنوان تابعی از طول موج بدست می آید. این روش برای مطالعه خواص الکترونیکی و نوری مواد نیمه رسانا و مولکولها به کار برده می شود.

توانایی ها و محدودیت های این روش عبارتند از:

توانایی ها:

  • روشی غیر مخرب و غیرتماسی است
  • بررسی سخواص نوری و ساختاری مواد

محدودیتها:

  • اگرچه برای تعیین غلظت های بسیار کم نیز به کار برده می شود ولی به صورت کلی روشی تنها کیفی است.
  • ناپدید شدن یا عدم ظهور سیگنال لومینسانس یکی دیگر از محدودیت های طیف فوتولومینسانس است

نکات مهم

هزینه پایه برای نمونه های مایع است. هزینه آنالیز نمونه های مایع ۹۰ هزار تومان و نمونه های جامد به شرط مشخص بودن طول موج تهییج نمونه ها (لاندا ماکزیمم) ۱۱۰ هزار تومان می باشد.
حداقل اندازه نمونه های مایع ۵ سی سی و نمونه های جامد ۰/۱ گرم می باشد.
آماده سازی و رقیق کردن نمونه های جامد بر عهده متقاضی است.
در صورت عدم اطلاع از طول موج تهییج نمونه ها، آزمون به صورت ساعتی انجام می شود. هزینه هر ساعت ۳۰۰ هزار تومان است و از طول موج های ۲۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر و در گام های ۱۰ نانومتری آزمون انجام می شود.