ویژه های مهامکس

FESEM-FEI Nanosem 450

آنالیز FESEM از اعضای خانواده میکروسکوپ الکترونی روبشی می باشد و از آن جهت بررسی ویژگی های سطحی و مورفولوژی نمونه های مختلف استفاده می شود. در این روش پرتوهای الکترونی با انرژی و طول موج مشخص سطح نمونه را جاروب می کنند. با استفاده از داده های بدست آمده از آشکارسازهایی که الکترون های برگشتی از سطح نمونه را جمع آوری کرده اند، داده های مفیدی از سطح نمونه بدست می آید.

مزیت اصلی آنالیز FESEM نسبت به آنالیز SEM قدرت تفکیک به مراتب بهتر آن به دلیل منبع تولید الکترون انتشار میدانی می باشد. در صورتی که دستگاه FESEM مجهز به آشکارساز EDS باشد، علاوه بر تصویر برداری از سطح نمونه، داده های مربوط به عناصر تشکیل دهنده نمونه نیز قابل استخراج می باشد.

مدت زمان تخمینی
این دستگاه در حال حاضر فعال نمی باشد.

هزینه
بررسی توسط کارشناس جزییات هزینه
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.
هزینه
بررسی توسط کارشناس
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم FESEM-FEI Nanosem 450

لطفاً این دستگاه را برای بزرگنمایی های کمتر از ۱۰۰ هزار برابر و مقیاس حدودی کمتر از ۵۰۰ نانومتر انتخاب کنید (تصاویر انتهای صفحه راهگشا خواهند بود). برای نمونه های با ابعاد بالای ۵۰ نانومتر این دستگاه انتخاب گرد.

درباره آنالیز

لازم به ذکر است که کیفیت تصویر و تفکیک بالا در تصاویر رابطه مستقیمی با ساختار نمونه و کیفیت سنتز و عدم حضور آلودگی و ذرات ناخواسته دارد و نمونه های با ساختار مشخص تصاویر قابل قبولی بدست می دهند. تصاویر زیر مقیاس و بزرگنمایی مربوط به آن را نشان میدهد.

         

fesem
توانمندی دستگاه
  • قابلیت استفاده برای شیشه، سرامیک و مواد نیمه رسانا
  • قابلیت استفاده برای نمونه های بیولوژیکی
  • قابلیت تصویربرداری در خلا پایین

خدمات مشابه