مشخصات فنی

  • ولتاژ شتابدهنده: ۱۰۰kV
  • ماکزیمم رزولوشن: کمتر از ۰٫۲nm
  • تصویربرداری در دوحالت میدان روشن( Bright Field) و میدان تاریک (Dark Field)
  • عدم قابلیت الگوی پراش الکترونی از سطوح دلخواه
  • آنالیز فقط برای نمونه های پودری می باشد

توانایی ها

  • مشخص نمودن ساختار و مورفولوژی مواد
  • مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت تفکیک بالا و بزرگنمایی خیلی زیاد، مطالعات ساختارهای بلور، تقارن، جهت گیری و نقائص بلوری
  • امکان آنالیز شیمیایی اجزاء  نمونه توسط پرتوی ایکس ساطع شده از نمونه
  • قابلیت آنالیز بلورشناسی اجزاء بسیار ریز مواد و مطالعه ی عیوب بلوری

نکات مهم

آنالیز فوق تنها برای نمونه های پودری است.
موارد زیر را در خصوص ارسال نمونه ها رعایت فرمایید:
۱- نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
۲- اگر دیسپرسانت نمونه ها غیر از آب و اتانول است، باید ۱۰ سی سی از دیسپرسانت همراه با نمونه ارسال گردد.
۳- اماده سازی نمونه های بیولوژيک انجام نمی شود.