ویژه های مهامکس

آنالیز PSA


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز PSA

۷-۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

آنالیز PSA