ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MASS)

آنالیز LC-MS یا کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی روشی برای جداسازی ترکیبات شیمیایی و شناسایی اجزای سازنده یک محلول با دقت بالا است. به طور معمول نمونه‌های غیر فرار، تجزیه شونده در دماهای بالا و پایه آبی که قابلیت بررسی با استفاده از روش GC-MS را ندارند با استفاده از روش های کروماتوگرافی مایع مورد بررسی قرار می‌گیرند. اگر نمونه مجهول باشد و یا دارای ترکیبات مجهول باشد با استفاده از روش LC-MS/MS به تنهایی نمی توان ترکیبات موجود در نمونه را حدس زد و تنها می توان جرم مولکولی هر یک از ترکیباتی که از ستون جدایش بخش کروماتوگرافی خارج می‌شوند را اندازه‌گیری کرد. دانستن جرم مولکولی ترکیب خارج شده می‌تواند کمک زیادی به مشخص کردن مولکول خروجی خواهد کرد. کاربردهای آنالیز LC-MS/MS بسیار گسترده است. آنالیز داروها، سموم و آفت کش ها، شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل دهنده انواع اسانس، تعیین عدد جرمی ترکیبات و آنالیز مواد غذایی تنها بخش کوچکی از کاربردهای این دستگاه است. در مهامکس آنالیز /MSLC-MS به همراه آماده سازی نمونه ها توسط کارشناسان متخصص انجام می گیرد.

lc

شرایط خاص و نکات مهم آنالیز کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MASS)

 به صورت کلی خروجی روش یک فول اسکن است. در صورتی که دقیقا بدانید چه ترکیبی در نمونه است ممکن است امکان شناسایی پیک ها وجود داشته باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MASS)

LC-MSS Shimadzu UFLC-AB Sciex 3200 QTRAP

با توجه به شرایط خاص دستگاه امکان سنجی فرم زمان بر بوده و پس از امکان سنجی فرم اعلام هزینه می شود  .

مقدار ماده مورد نیاز: 5 میلی گرم/5 میلی لیتر

عودت نمونه : ندارد 

نوع جوابدهی: فایل pdf کروماتوگرام

 به صورت کلی خروجی روش یک فول اسکن است. در صورتی که دقیقا بدانید چه ترکیبی در نمونه است ممکن است امکان شناسایی پیک ها وجود داشته باشد.

مدت زمان انجام آنالیز ۴۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

آنالیز کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC_MASS/MASS)

با توجه به شرایط خاص دستگاه امکان سنجی فرم زمان بر بوده و پس از امکان سنجی فرم اعلام هزینه می شود  .

مقدار ماده مورد نیاز: 5 میلی گرم/5 میلی لیتر

عودت نمونه : ندارد 

نوع جوابدهی: فایل pdf کروماتوگرام

 به صورت کلی خروجی روش یک فول اسکن است. در صورتی که دقیقا بدانید چه ترکیبی در نمونه است ممکن است امکان شناسایی پیک ها وجود داشته باشد.

مدت زمان انجام آنالیز ۳۸ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آنالیز کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MASS)

کروماتوگرافی روشی برای جداسازی ترکیبات شیمیایی و شناسایی اجزای سازنده یک محلول است. دو روش کروماتوگرافی مایع (LC) و کروماتوگرافی گازی (GC) از متداول‌ترین روش‌های کروماتوگرافی می‌باشند. دستگاه کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MS) یک دستگاه کروماتوگرافی مایع به همراه دو طیف سنج جرمی است که می‌تواند با دقت بالا ترکیبات موجود در یک نمونه مایع را از هم تفکیک کند و با استفاده از طیف سنج جرمی به بررسی ترکیب شیمیایی هر یک از اجزای شیمیایی موجود در نمونه پرداخته می‌شود. به طور معمول نمونه‌هایی که قابلیت بررسی با استفاده از روش GC-MS را ندارند با استفاده از روش LC-MS مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی که دمای تبخیر بالایی دارند و یا در اثر گرمادهی در دمای بالا دچار تجزیه و یا تغییر می‌شوند را نمی‌توان با روش کروماتوگرافی گازی (GC-MS) مورد بررسی قرار دارد. در رابطه با این نمونه‌ها استفاده از روش کروماتوگرافی مایع بهترین گزینه است. اگر نمونه مجهول باشد و یا دارای ترکیبات مجهول باشد با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (LC) به تنهایی نمی توان ترکیبات موجود در نمونه را حدس زد. استفاده از طیف سنج جرمی در کروماتوگرافی باعث می‌شود بتوان جرم مولکولی هر یک از ترکیباتی که از ستون جدایش بخش کروماتوگرافی خارج می‌شوند را اندازه‌گیری کرد. دانستن جرم مولکولی ترکیب خارج شده می‌تواند کمک زیادی به مشخص کردن مولکول خروجی خواهد کرد.

کاربردهای دستگاه کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی  (LC-MS)

  • تفکیک و شناسایی ترکیبات مواد تشکیل دهنده محلول
  • شناسایی عدد جرمی مولکول‌های تشکیل دهنده محلول
  • شناسایی داردها
  • تعیین عدد جرمی یک ماده مشخص
  • شناسایی و اندازه گیری یک ترکیب مشخص در محلول
  • شناسایی انواع آفت کش‌ها و سموم در نمونه در حد ppm
  • شناسایی و اندازه گیری ترکیبات دارویی