ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO

نیتریک اکسید (نیترو اکسید یا منوکسید نیتروژن)، (Nitric oxide (NO رادیکالی آزاد با نیمه عمر بسیار کم و در حد کمتر از ثانیه است که در موجودات زنده و در سیستم گردش خون و یا دیگر سیستم های زیستی می تواند پایدار بماند. در بدن جانوران همچون انسان، نیتریک اکساید یکی از مولکول های سیگنالینگ با اهمیت است و در فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیک متعددی نقش دارد. در مهامکس میزان NO به صورت برون تنی اندازه گیری می شود.


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO

انجام آزمون برای گروه تیمار و یک گروه کنترل است

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO

اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO

* حداقل مقدار نمونه : پودر 10 میلی گرم، مایع 10 سی سی

* عودت نمونه : ندارد (به جز نمونه های قطعه )

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری میزان نیتریک اکساید NO

نیتریک اکسید (نیترو اکسید یا منوکسید نیتروژن)، (Nitric oxide (NO رادیکالی آزاد با نیمه عمر بسیار کم و در حد کمتر از ثانیه است که در موجودات زنده و در سیستم گردش خون و یا دیگر سیستم های زیستی می تواند پایدار بماند. در بدن جانوران همچون انسان، نیتریک اکساید یکی از مولکول های سیگنالینگ با اهمیت است. NO در فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیک متعددی نقش دارد. چنانچه این ترکیب یکی از ترکیبات مهم در محافظت از اندام هایی همچون کبد در برابر آسیب ها است. در بیماری های متعددی مانند دیابت نیز مشکل در مسیرهای تولید نیتریک اسید مشاهده می شود. NO همچنین به عنوان بخشی از پاسخ ایمنی توسط سیستم ایمنی بدن ترشح می شود.

سنجش نيتريك اكسايد دشوار است، در نتیجه سنجش آن از طریق کمک گرفتن از متابوليت هاي پايدار آن (نيتريت و نيترات) صورت می پذیرد. اندازه گیری برون تنی NO می تواند به عنوان تخمینی برای تولید NO در محیط های داخل بدنی در نظر گرفته شود.