ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان کل کربن آلی یا TOC

کل کربن آلی (Total organic carbon یا TOC) شاخصی است که به صورت غیر مستقیم نشان دهنده آلودگی منابع آبی به فاضلاب، پساب ها و آلاینده های آلی است. کیفیت آب های خنک کننده و آب های مورد استفاده در صنایع دارویی و صنعتی نیز از طریق این شاخص مطالعه می شوند. البته کاربردهای گسترده تر است. چنانچه در بررسی مناطق پر پتانسیل در اکتشاف نفت به کار برده می شود. در مهامکس آنالیز سنجش کل کربن آلی با بالاترین کیفیت و توسط متخصصین انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان کل کربن آلی یا TOC

TOC

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش           TOC analyzer - SEG ANATOC -  SERIES II

استاندارد Standard methods 5310B

مقدار ماده مورد نیاز :30 سی سی 

عودت نمونه :ندارد 

 

 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان کل کربن آلی یا TOC

کل کربن آلی (Total organic carbon یا TOC) در بررسی کیفیت آب، شاخصی است که منعکس کننده آلوده بودن آب و منبع آبی به فاضلاب و آلاینده های آلی همانند انواع سموم می باشد. در حقیقت میزان TOC حضور ترکیبات آلی را نشان می دهد. در نتیجه از شاخص هایی برای بررسی کیفیت منابع آب و سیستم های تصفیه آب در بسیاری از کشورها شده است. اندازه گیری میزان TOC از طریق دستگاه سنجش TOC انجام می شود. در شکل زیر پراکندگی میزان کربن آلی در کره زمین مشاهده می شود.

آنالیز کربن کل یا TC شامل سنجش هر دو نوع کربن کل آلی (TOC) و کربن کل معدنی یا غیرآلی (TIC). بسیاری از روش های سنجش TOC در حقیقت مقدار TC را محاسبه می کنند. در حالی که همواره میزانی از کربن غیر آلی وجود دارد. در نتیجه یکی از روش های محاسبه TOC نیز کم کردن میزان TIC از TC است. از طریق اسیدیته کردن نمونه، دی اکسید کربن که به عنوان کربن غیرآلی دسته بندی می شود،‌ حذف می شود. سپس از طریق اکسید کردن باقی مانده کربن غیرآلی محاسبه می شود. اکسید کردن از طریق احتراق در محفظه ای با دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد صورت می گیرد. البته با استفاده از کاتالیزورها دما را پایین می آورند.

اندازه گیری TOC یکی از تکنیک های پرکاربرد در فرآیند اکتشاف نفت است. بررسی میزان آلودگی ها در منابع آشامیدنی، آب های مورد استفاده به عنوان خنک کننده، آب های مورد استفاده از صنعت تولید نیمه رسانا و صنعت دارویی بسیار مهم است. همچنین به دلیل اثرات مخرب زیست محیطی آن، باید به صورت دقیق پایش یابند. در بررسی کیفیت آب آشامیدنی، میزان TOC نشانه وجود محصولات جانبی ناشی از گندزدایی است.