ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان سیانید

سیانید ترکیبی از سیانوها است که از گروه های C≡N تشکیل شده است. ترکیبات حاوی سیانید به صورت گسترده در صنعت تولید می شوند. با این حال نمک های بر پایه سیانید شدیدا سمی هستند. تخلیه پساب های صنعتی میزان آنها را می توانند شدیدا افزایش دهند. در بیشتر استاندارها میزان مجاز سیانید ها بسیار پایین و کمتر از  ۰/۲ ppm است. برای اندازه گیری آنها عموما از روش های تیتراسیون استفاده می شود. در مهامکس اندازه گیری سیانید با بالاترین کیفیت انجام می گردد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان سیانید

تعیین میزان سیانید

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Titration

اساندارد Standard Method-4500-CN

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان سیانید

سیانید ترکیبی از سیانوها است که از گروه های C≡N تشکیل شده است. نمک های سیانید همانند نمک های پتاسیم و سدیم آن شدیدا سمی و خطرناک می باشند. برخی ترکیبات سیانید مانند هیدروژن سیانید در اندازه های بزرگ در صنعت تولید می شوند. در دانه های برخی میوه جات سیانیدها تولید می شوند. برخی ترکیبات مانند نیتریل ها داری گروه های سیانید هستند ولی آنرا عموما آزاد نمی کنند. در نتیجه سمیت پایین تری دارند. ولی برخی دیگر به راحتی یون سیانید را در آب آزاد می کنند. فرم آزاد سیانید بالاترین سمیت را دارد که نشان دهنده غلظت یون های سیانید (CN) و هیدروژن سیانید (HCN) است. استاندارهایی مانند استانداردمحیط زیست آمریکا میزان مجاز آن را کمتر از  ۰/۲ ppm در نظر گرفته اند. در بسیاری از اب های سطحی میزان سیانیدها در آمریکا کمتر از ۳/۵ ppm است. اگرچه تخلیه پساب های صنعتی شدیدا می تواند میزان آنرا افزایش دهد.

تعیین میزان سیانید در نمونه های آبی بر اساس روش های تیتراسیون و با استفاده از دستگاه طیف سنجی است. قبل از اندازه گیری عموما از فرآیند تقطیر استفاده می شود تا مزاحمت ها قبل از اندازه گیری به حداقل برسد.