ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری کلر آزاد

کلر آزاد باقی مانده به میزان کل اسید هیپوکلرو (HOCl) و یون هیپوکلریت (-OCl) در آب گفته می گردد که باید میزان آن اندازه گیری شود تا به میزان مجاز باشد. سه روش شناخته شده جهت تعیین کلر آزاد عبارتند از  استفاده از قرص DPD، استفاده از کیت های دیجیتال و روش اندازه گیری موهر. در مهامکس میزان کلر آزاد با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کلر آزاد

اندازه گیری کلر آزاد

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric 

استاندارد Standard Method-4500 Cl

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری کلر آزاد

کلر آزاد باقی مانده به میزان کل اسید هیپوکلرو (HOCl) و یون هیپوکلریت (-OCl) در آب گفته می گردد. بر طبق استاندارد ایران، میزان کلر باقی مانده همان کلر آزاد باقی مانده است. روش ها گوناگون اندازه گیری کلر باقی مانده بدین صورت است:

الف) استفاده از قرص DPD: قرص DPD از ترکیب دی اتیل پی فنیلن دی آمین تولید گردیده است. با حضور این قرص در آب، طیفی قرمز رنگ تشکیل می شود. هر چه میزان کلر بیشتر باشد، آنگاه طیف تشکیل شده نیز پررنگ تر است. روش کار به این صورت است که پس از پر کردن ظرف نمونه آب، یک قرص را به آن اضافه می کنند و سپس با تکان دادن قرص را حل می کنند. در نهایت با تطبیق رنگ ایجاد شده با جدول رنگ های استاندارد می توان میزان غلظت کلر آزاد باقی مانده را بدست آورد.

ب) استفاده از کیت های دیجیتالی: این کیت ها با استفاده از روش های الکتروشیمیایی عمل می کنند. روش کار بسیار ساده است و تنها لازم است تا سر الکترود را داخل آب قرار دهید تا میزان کلر باقی مانده روی نمایشگر نشان داده شود.

ج) استفاده از روش موهر: در این روش از نیترات نقره و کرومات پتاسیم استفاده می کنند. در حضور کلر نتیجه واکنش زرد شدن آب است. شدت زرد شدن متناسب با غلظت کلر آزاد است.