ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون های میکروبی مواد غذایی

آزمون های میکروبی برای بررسی کیفیت مواد غذایی بسیار حائز اهمیت اند. حضور میکروب ها در مواد غذایی می تواند بیماری های متعددی همچون انواع اسهال را ایجاد کند. در این آزمون ها، تشخیص و شناسایی میکروب های بیماری زا در مواد غذایی منجمله میکروارگانیسم ها، آنتروباکتریاسه، اشرشیا کلی، کلی فرم ها، استافیلوکوس ها، کپک و مخمرها و مخمرهای اسموفیلیک انجام می شود. آزمون بر روی دسته های مختلف مواد غذایی همچون گوشت ها، آب میوه ها، سس ها، ادویه ها، شیر و کنسروها انجام می شود. آزمون های میکروبی استاندارد برای تمام مواد غذایی در مهامکس با بالاترین کیفیت انجام می شود و گواهی نامه معتبر از طریق آزمایشگاه معتبر همکار غذا دارو ارايه می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون های میکروبی مواد غذایی

آزمون های میکروبی مواد غذایی

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آزمون های میکروبی مواد غذایی

منظور از آزمون های میکروبی در مواد غذای، تشخیص و شناسایی میکروب های بیماری زا در مواد غذایی است. این امر از اهمیت بسیاری برخوردار است. حضور برخی از باکتری ها مانند اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس می توانند منجر به بیماری های عفونی خطرناک گردد. حتی حضور آنها بیش از حد مجاز در مواد غذایی خام مانند گوشت ها نیز ممنوع است. به عنوان مثال در این آزمون ها، مواد غذایی از لحاظ میزان کلی میکروارگانیسم ها، آنتروباکتریاسه، اشرشیا کلی، کلی فرم ها، استافیلوکوس ها، کپک و مخمرها و مخمرهای اسموفیلیک مورد ارزیابی قرار می گیرند. مسمومیت و بیماری های ناشی از غذا یکی از مشکلات مهم کشورها است. مشکلات ناشی از مسمویت های غذایی می تواند از مشکلات گوارشی همچون اسهال تا بیمار یهای حاد و حتی مرگ فرد باشد. 

ماده غذایی می تواند از هر گونه از مواد غذایی همچون گوشت خام، تخم مرغ، شیر، ادویه ها، کنسروها، عرقیات، آب لیمو یا سس ها باشد. نوع میکروارگانیسم های مورد مطالعه و سنجش بر اساس نوع و دسته ماده غذایی می تواند متفاوت باشد.به عنوان مثال در کنسروها باکتری های میزوفیل و ترموفیل نباید حضور داشته باشند. برای تخم مرغ، شمارش هوازی در دو دمای ۳۲ و ۳۵ درجه سانتی گراد بررسی می شود. همچنین تشخیص سالمونلا، کپک ها و کلی فرم و اشرشیا کلی در آنها بسیار با اهمیت است. در سس ها، کیفیت  آنها از لحاظ حضور مخمرها و کپک ها بررسی دقیق می شوند. لاکتوباسیل ها و میکروب های هوازی نیز مشارش می شوند. آزمونها میکروبی بر روی مایعات آشامیدنی و من جمله آب نیز انجام می شود. 

لازم به ذکر است که آزمون های میکروبی استاندارد برای تمام مواد غذایی در مهامکس با بالاترین کیفیت انجام می شود و گواهی نامه معتبر از طریق آزمایشگاه معتبر همکار غذا دارو ارايه می شود.