ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک

شوری خاک از مشکلات اساسی برای رشد گیاهان است. کلرایدها از فراوان ترین نمک ها در مناطق خشک و شور هستند. اگرچه کلراید می تواند برای رشد گیاه مفید باشد، میزان بالای آن سمی بوده و باعث خشک شدن برگ و ریشه گیاهان می شود. همچنین میزان بالای نمک های جذب آب را در گیاهان دچار مشکل می کند. میزان هدایت خاک معیاری برای سنجش غلظت نمک های محلول در آن است. با این حال میزان کلراید را می توان به صورت دقیق تر بر اساس روش های تیتراسیون و با استفاده از نیترات نقره بدست آورد. در مهامکس میزان کلراید در عصاره اشباع خاک با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Titration

استاندارد  نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب 

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری کلراید در عصاره اشباع خاک

یکی از مشکلات اساسی در رشد گیاهان شوری خاک است. نمک های محلول می توانند روی عملکرد رشد گیاهان اثر گذار باشند. هنگامی که غلظت نمک های محلول بالا باشد،  به علت فشار اسمزی بالا، گیاهان نمی توانند آب را به میزان لازم برای فعالیت های خود جذب کنند. نتیجه وقوع پدیده استرس آبی است. همچنین تجمع یون ها میتواند اثرات سمیتی برای گیاه داشته باشد. در کشور ما در حدود پانزده درصد از اراضی تحت تاثیر نمک ها می باشند که کلراید ها و سولفات فراوان ترین نمک ها هستند. با این حال کلراید ها برای گیاهان مفید اند. از  مسیر برگ گیاهان و ریشه آنها می توانند جذب شوند. با این حال میزان بیش از حد آنها همان گونه که بیان شد سمی بود و باعث مشکلاتی همچون خشک شدن برگ ها و ریشه ها می شود. 

مقدار کلر در خاک های اسیدی و خنثی بالا نیست ولی در خاک های خشک و شور می تواند شدیدا بالا باشد. میزان هدایت خاک معیاری برای سنجش غلظت نمک های محلول در آن است. با تخمین نسبتا خوبی می توان رابطه بین هدایت و غلظت نمک ها را بدست آورد. با این حال میزان کلر را می توان به صورت دقیق تر بر اساس روش های تیتراسیون و با استفاده از نیترات نقره بدست آورد.