ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs

هیدروکربن های آروماتیک حلقوی یا PAHs از خطرناک ترین ترکیبات نفتی است که آزادسازی آن در محیط زیست می تواند منجر به مشکلات متعددی می شود. استخراج نفت و نشت های ناشی از مشکلات مخازن و خطوط انتقال یکی از منابع نشت این ترکیبات به محیط زیست است. سرطان زایی این ترکیبات امروزه به اثبات رسیده است. در نتیجه پالایش میزان آن در منابع آبی ضروری است. این ترکیبات عموما توسط روش های کروماتوگرافی گازی در منابع آبی تشخیص داده می شوند. ابتدا ترکیبات PHAs از طریق فاز مایع استخراج شده و سپس به دستگاه GC/MS تزریق می شوند. در مهامکس تشخیص PAHs با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs

آنالیز هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش: Chromatography 

استاندارد :

اسنفتن, کریزن,فلورن: Standard method- EPA 8015

اسنفتیلن,بنز(a)آنتراسن,بنز(a)پیرن,بنزو(b)فلورانتن,بنزو(e)پیرن,بنزو(ghi)پریلن,بنزو(k)فلورانتن ,کریزن,دی بنز(a,h)آنتراسن,فلورانتن,نفتالن,فنانترین,پایرن :Standard Method- Niosh 5515

مقدار ماده مورد نیاز :30 سی سی 

عودت نمونه :ندارد 

 

مدت زمان انجام آنالیز ۲۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز هیدروکربن های آروماتیک حلقوی PAHs

هیدروکربن های آروماتیک حلقوی یا PAHs از خطرناک ترین آلاینده های محیط زیستی می باشند که به دلیل پایداری بالا و اثرات سمیتی و سرطان زایی، میزان آن در منابع آبی و زیرزمینی باید پایش شود. منبع اصلی آلوده شدن آب توسط این ترکیبات مربوط به صنایع نفتی است. استخراج نفت و نشت های ناشی از مشکلات مخازن و خطوط انتقال یکی از منابع نشت این ترکیبات به محیط زیست است. این ترکیبات از طریق پساب های صنعتی و سوزاندن زباله ها نیز وارد محیط زیست می شود. بررسی میزان آنها به صورت متناوب در منابه آبی ایران نیز مطالعه می شود. ۱۶ ترکیب از  این دسته از مواد توسط سازمان حفاظت از محیط زیست کشور آمریکا جزء ترکیبات سرطان زا دسته بندی شده است.

هیدروکربن های آروماتیک حلقوی دارای دو یا بیشتر از دو حلقه بنزنی هستند. عموما اسکلت اصلی آنها از اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. ترکیباتی که تا سه حلقه بنزن دارند را جزء PAH های سبک و آنهایی را که بیشتر از چهار حلقه آروماتیک داند را PAH های سنگین می نامند. ترکیبات سنگین تر پایدارتر نیز می باشند. این ترکیبات در آب حل نمی شوند و چربی دوست اند. فشار بخار کمی دارند و به راحتی جذب ذرات می شوند.

اثرات سرطان زایی این ترکیبات امروزه کاملا به اثبات رسیده است. این ترکیبات با DNA پیوند داده و باعث جهش و در نهایت ایجاد سرطان می شوند. این ترکیبات عموما توسط روش های کروماتوگرافی گازی در منابع آبی تشخیص داده می شوند. ابتدا ترکیبات PHAs از طریق فاز مایع استخراج شده و سپس به دستگاه GC/MS تزریق می شوند