ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک

منیزیم (Mg) از فراوان ترین عناصر در پوسته زمین است و نقشی مهم در رشد و زنده مانی گیاهان دارد. چنانچه منیزیم در فرآیند تنفسی گیاهان نقشی اساسی دارد و کمبود آن تهدیدی اساسی برای گیاهان است. عموم خاک ها مشکلی در خصوص کمبود منیزیم ندارند. با این حال کمبود آنرا از طریق کودها جبران می کنند. اندازه گیری منیزیم عموما از روش استفاده از معرف ها و تیتراسیون است. روش مرسوم دیگر استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی است. در مهامکس تعیین میزان عنصر منیزیم با بالاترین دقت و کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش محاسباتی 

استاندارد نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30 میلی گرم 

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری منیزیم در عصاره اشباع خاک

منیزیم در کنار عنصر کلسیم فراوانی بسیار زیادی در پوسته زمین دارند. چنانچه منیزیم با میزان کمی بیشتر از یک درصد رتبه هشتم را در بین عناصر پوسته زمین دارد. هر دو برای توسط گیاهان جذب می شوند. منیزیم تنها یک حالت کاتیونی دو ظرفیتی دارد که جذب گیاهان می شود. منیزیم در کلروفیل گیاهان وجود دارد و کمبود غلظت آن منجر به کاهش میزان آن می شود. در نتیجه کمبود منیزیم می تواند رشد و زنده مانی گیاهان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. منیزیم همچنین در فرآیند متابولیسمی مواد متعددی همچون هیدروکربنات ها و در چرخه سیتریک اسید و فرآیند تنفسی گیاهان نقش دارد. در صورتی که میزان منیزیم در گیاه پایین باشد، رنگ برگ ممکن است تغییر کند. 

عموم خاک ها میزان کافی منیزم را دارند. در صورت کمبود میزان آن از کودهای حاوی منیزیم استفاده می شود. منیزیم معمولا به صورت کربناتی یا اکسیدی یا سولفاتی در کودها وجود دارد. اثر بخشی کودهای سولفاتی مهمولا بهتر از کودهای کربناتی است. اگر چه هزینه آنها نیز بیشتر است. در خاک های خنثی به ویژه از سولفات منیزیم استفاده می کنند. اندازه گیری منیزیم عموما از روش استفاده از معرف ها و تیتراسیون است. روش مرسوم دیگر استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی است.