ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)

هیدروکربن های نفتی (TPH) از آلاینده ای خطرناک برای آب زیان و محیط زیست تلقی می شوند که می توانند از طریق تخلیه پساب ها، خطوط انتقال نفت و نفتکش ها وارد منابع آبی شوند. این ترکیات سمی و سرطان زا هستند. در نتیجه باید غلظت آنها مورد پالایش منظم قرار گیرد. این ترکیبات از طریق اتصال به جامدات می توانند تا سال ها در آب باقی بمانند. تشخیص این ترکیبات در آب از روش های مختلفی انجام می شود که بهترین و دقیق ترین روش تشخیص و اندازه گیری آن استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC/MS) است. در مهامکس این ترکیبات از این روش و با دقت بالا مورد تحلیل و اندازه گیری قرار می گیرند. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)

آنالیز تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Chromatography

استاندارد Standard method- EPA 8015

مقدار نمونه :30 سی سی  

عودت نمونه :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۲۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز تشخیص هیدروکربن های نفتی (TPH)

هیدروکربن های نفتی (TPH) از مهمترین آلاینده ای دریایی به حساب می آیند که مشکلات ناشی از نشت آنها به منابع آبی یک مسئله محیط زیستی بسیار مهم در جهان تلقی می شود. نشت ترکیبات نفتی از طریق لول های انتقال،‌ برخورد نفت کش ها و تخلیه کشتی ها و تخلیه پساب ها به منابع آبی اتفاق می افتد. در حقیقت نفت در اعماق دریا ها و اقیانوس ها وجود دارد ولی افزایش غلظت آن تهدیدی مهم به حساب می آید. در دنیا تحقیقات متعددی در خصوص اثرات سمیتی و مخرب این ترکیبات بر موجودات زنده انجام شده است. این ترکیبات به شدت سرطان زا هستند. با تغییر DNA جانداران باعث بروز جهش های ژنی می شوند.

بخشی از هیدروکربن ها از طریق تبخیر و بخشی از طریق مصرف توسط میکروارگانیسم ها حذف می شوند. با این حال بخشی از آن با اتصال به ذرات جامد در آب تهنشین شده و تا سالها هم می توانند باقی بمانند. در کشور ما که دارای منایع نفتی زیادی است و از مهمترین صادر کنندگان است نیز بررسی غلظت هیدروکربن های نفتی (TPH) با اهمیت است. تشخیص این ترکیبات در آب از روش های مختلفی انجام می شود که بهترین و دقیق ترین روش تشخیص و اندازه گیری آن استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC/MS) است. در مهامکس این ترکیبات از این روش و با دقت بالا مورد تحلیل و اندازه گیری قرار می گیرند.