ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز تشخیص و تعیین پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs)

پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) از ترکیبات هیدروکربنی است که به عنوان اضافه کننده به روغن های پایه نفتی سالها است که به کار گرفته می شود. این ترکیبات پایدار بوده و می توانند سالها در محیط زیست باقی بمانند. اثرات سمیتی و سرطان زایی این ترکیبات بارها مورد تایید قرار گرفته است. در نتیجه پایش غلظت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. تشخیص این ترکیبات در آب از روش های مختلفی انجام می شود که بهترین و دقیق ترین روش تشخیص و اندازه گیری آن استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) است. در مهامکس این ترکیبات از این روش و با دقت بالا مورد تحلیل و اندازه گیری قرار می گیرند.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز تشخیص و تعیین پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs)

درباره آنالیز

آنالیز تشخیص و تعیین پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs)

پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) گروهی از ترکیبات هیدروکربنی می باشند که دارای دو حلقه بی فنیل و تعدادی گروه های جانبی کلردار هستند. این گروه از مواد جزء مواد اضافه کننده به روغن های پایه نفتی هستند. این روغن ها در وسایل الکتریکی به عنوان مایع خنک کننده یا عایق کاربرد دارند. مقاومت حرارتی و شیمیایی بالایی دارند. هدایت حرارتی بالا ولی هدایت الکتریکی پایینی دارند. غیرمنفجره هستند و در حلال های آلی حل می شوند. این دسته از ترکیبات پایدار هستند و به راحتی تجزیه یا حذف نمی شوند. در نتیجه تا سال ها ممکن است در محیط زیست باقی بمانند. پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) اثرات زیان بار متعددی بر محیط زیست و موجودات زنده دارند. 

این ترکیبات می توانند از طریق پوست، تنفس یا غذا وارد بدن جانداران شوند. می توانند در بدن تجمع یافته و به صورت دراز مدت در بدن و سلول ها مانده و وارد چرخه غذایی شوند. خطرات متعددی برای این ترکیبات گزارش شده است. ماده ای با قابلیت سرطان زایی محتمل است و اثرات زیان باری بر بدن انسان دارند. تشخیص این ترکیبات در آب از روش های مختلفی انجام می شود که بهترین و دقیق ترین روش تشخیص و اندازه گیری آن استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) است. در مهامکس این ترکیبات از این روش و با دقت بالا مورد تحلیل و اندازه گیری قرار می گیرند.