ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون کامل نمک خوراکی بدون ید استاندارد ۲۶

در استاندارد ۲۶ سازمان ملی استاندارد، مشخصات فیزیکو شیمیایی، کیفیت بسته بندی و نشانه گذاری مورد نیاز برای نمک های خوراکی غیر ید دار به صورت دقیق بیان شده است. این استاندارد شامل مشخصات استاندارد ظاهری نمک، مقدار خلوص و مجاز مواد خارجی و ناخالصی ها و روش ها انالیز آنها، کیفیت بسته بندی و علائم لازم برای نشانه گذاری است. در مهامکس آزمون کامل نمک خوراکی غیر ید دار بر اساس استاندارد ۲۶ توسط آزمایشگاه های معتمد انجام می شود. می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون کامل نمک خوراکی بدون ید استاندارد ۲۶

آزمون کامل نمک خوراکی بدون ید استاندارد ۲۶

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

آزمون کامل نمک خوراکی بدون ید استاندارد ۲۶

برمبنای مصوبات نود و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۷۴ انواع نمک طعام مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد. بر اساس استاندارد ۲۶ سازمان ملی استاندارد ایران ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمک، کیفیت بسته بندی و نشانه گذاری آن به صورت جامع مورد بررسی قرار می گیرد. این استاندارد در مورد نمک های خوراکی بدون ید کاربرد دارد. نمک خوراکی به کلرور سدیم متبلور، شورمزه و بدون بو می گویند که طی فرآیند تصفیه تولید شده است. خواص فیزیکی ذکر شده در سند این استاندارد بیان شده است. 

به عنوان مثال، از لحاظ وضعیت ظاهری، نمک باید سفید شفاف تا مات باشد. شور مزه و بدون هیچ بوی اضافه باشد. بر اساس وزن خشک مقدار خالص آن باید بیشتر از ۹۹/۲ درصد باشد. مواد نامحلول در آب حداکثر ۰/۱۶ درصد باشد. سولفات محلول حداکثر ۰/۴۶ درصد باشد. رسوبت نمک باید کمتر از ۰/۱ درصد باشد. در سند استاندارد ۲۶ مراجع مختلفی به عنوان الزامات ذکر شده است. به عنوان مثال بیان شده است که اندازه گیری سرب باید بر اساس استاندارد ۹۲۶۶ و با دستگاه طیف سنجی نوری جذب اتمی صورت گیرد.

مقدار بیشینه آلاینده ها در استاندارد ۲۶ ذکر شده است. به عنوان مثال میزان سرب می تواند نهایتا ۱ میکرو گرم بر گرم باشد. مواد افزودنی مجاز سدیم یا پتاسیم فروسیانید به عنوان عامل ضد کلوخه است. از لحاظ بسته بندی باید، پوشش نمک در برابر رطوبت غیر قابل نفوذ باشد. هیچ اثری بر روی محصول نداشته باشد و اوزان بسته بندی ۲۰ و ۲۵ کیلوگرم باشد. استانداردهای نشانه گذاری نیز به دقت بیان شده اند.

در مهامکس آزمون کامل نمک خوراکی غیر ید دار بر اساس استاندارد ۲۶ توسط آزمایشگاه های معتمد انجام می شود. می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.