ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان سولفات


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان سولفات

۷-۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان سولفات