ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعیین میزان سولفات

سولفات از فراوان ترین یون های داخل آب پس از بی کربنات ها است. در مواد معدنی طبیعی و همچنین در محصولات و پساب های صنعتی صنایع گوناگون شیمیایی وجود دارد که از طریق آنها می تواند وارد منابع آبی شود. عموما خورنده هستند و برخی از سولفات ها مانند سولفات های سدیم و پتاسیم می توانند باعث افزایش سختی آب می شوند. روش های گوناگونی برای اندازه گیری سولفات وجود دارد. روش های اسپکتوفتومتری، کدورت سنجی و هدایت الکتریکی از جمله مرسوم ترین روش ها است. در مهامکس اندازه گیری سولفات ها با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان سولفات

تعیین میزان سولفات

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method-4500 SO4
2- 

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تعیین میزان سولفات

سولفات در مواد معدنی طبیعی و همچنین در محصولات و پساب های صنعتی صنایع گوناگون شیمیایی وجود دارد که از طریق آنها می تواند وارد منابع آبی شود. یون های سولفات پس از یون های بی کربنات بالاترن غلظت را در آب ها دارند. سولفات ها عموما خورنده هستند. برخی از سولفات ها مانند سولفات های سدیم و پتاسیم می توانند باعث افزایش سختی آب می شوند. گروهی از باکتری ها می توانند یون های سولفات را به سولفورها تبدیل کنند. این امرمی تواند منجر به بوی نامطبوع ناشی از هیدروژن سولفوره شود.

روش های گوناگونی برای اندازه گیری سولفات وجود دارد. روش های اسپکتوفتومتری، کدورت سنجی و هدایت الکتریکی از جمله مرسوم ترین روش ها است. در روش کدورت سنجی، ابتدا اسید HCl به نمونه اضافه می شود تا حلالیت یون سولفات افزایش یابد. سپس سولفات با یون باریم واکنش داده و رسوب سولفات باریم ایجاد می گردد. سپس با طی مراحلی غلظت آنرا با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر و در طول موج ۴۲۰ نانومتر محاسبه می کنند.