ویژه ها

ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

آنالیز ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH، آزمونی شناخته شده برای سنجش قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات گوناگون است. اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکال آزاد DPPH به وسیله آنتی اکسیدان ها در غیاب سایر رادیکالهای آزاد در محیط می باشد. نتیجه حاصل شده برای یک ترکیب عموماً با یک ترکیب آنتی اکسیدانی شناخته شده مانند ویتامین C مقایسه می شود. آنالیز ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH، آزمونی است که در حوزه های مواد غذایی، دارویی و زیست فناوری مورد توجه بسیار قرار گرفته است و از آن برای توسعه و معرفی مواد آنتی اکسیدانی جدید استفاده می شود. در مهامکس این آزمون توسط متخصصان و با کیفیت و دقت بالا انجام می شود.

DPPH

شرایط خاص و نکات مهم ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

* حداقل مقدار نمونه : پودر 10 میلی گرم، مایع 10 سی سی

* عودت نمونه : ندارد (به جز نمونه های قطعه )

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH

اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکال آزاد DPPH به وسیله آنتی اکسیدانها در غیاب سایر رادیکالهای آزاد در محیط می باشد که نتیجه این عمل باعث ایجاد رنگی در محیط میشود که شدت آن با دستگاه طیف سنجی قابل اندازه گیری است.

DPPH یک رادیکال آزاد پایدار است که دارای یک الکترون جفت نشده بر روی یکی از اتمهای پل نیتروژنی میباشد. مهار رادیکال DPPH پایه و اساس ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی است.

DPPH (purple) + H – A → DPPHH (yellow) + A

DPPH یک رادیکال پایدار است که محلول متانولی آن دارای رنگ بنفش میباشد که بیشترین جذب نوری را در ۵۱۹-۵۹۵ نانومتر نشان میدهد. پایه و اساس این روش این است که رادیکال DPPH به عنوان پذیرنده الکترون از یک مولکول اهدا کننده مانند آنتی اکسیدان عمل میکند در نتیجه آن DPPH به DPPH2 تبدیل می شود. در این حالت رنگ بنفش محیط به رنگ زرد تبدیل میشود بنابراین شدت جذب در ۵۹۵ نانومتر کاهش می یابد از روی اندازه گیری کاهش شدت جذب به وسیله طیف سنجی میتوان به خصوصیات آنتی اکسیدانی پی برد.