ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری کل جامدات محلول (TDS)

 TDS  مخفف عبارت   Total dissolved solids  ( کل مواد جامد محلول ) که به مفهوم  اندازه‌گیری کل مواد جامد آلی و غیر آلی موجود در یک مایع یا میکرو گرانول است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می‌باشد. TDS  درجه شفافیت آب را مشخص می کند ولی نمی توان این انتظار را داشت که معیاری برای مشخص کردن کیفیت آب باشد .  

از جمله مواد معدنی حل شده در آب می توان به مواد معدنی , فلزات و گازها اشاره کرد .مواد آلی معمولا به صورت محلول در آب هستند اما بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی در آب موجود هستند .از جمله مواد آلی محلول در آب می توان به مواد حاصل از تجزیه گیاهان، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی اشاره کرد که می توانند باعث بو, رنگ و طعم نامطبوع آب شوند .

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری کل جامدات محلول (TDS)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری کل جامدات محلول (TDS)

هماهنگی با آزمایشگاه

هزینه به ازای هر نمونه ۴۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری کل جامدات محلول (TDS)

 TDS  مخفف عبارت   Total dissolved solids  ( کل مواد جامد محلول ) که به مفهوم  اندازه‌گیری کل مواد جامد آلی و غیر آلی موجود در یک مایع یا میکرو گرانول است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می‌باشد. TDS  درجه شفافیت آب را مشخص می کند ولی نمی توان این انتظار را داشت که معیاری برای مشخص کردن کیفیت آب باشد .  

از جمله مواد معدنی حل شده در آب می توان به مواد معدنی , فلزات و گازها اشاره کرد .مواد آلی معمولا به صورت محلول در آب هستند اما بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی در آب موجود هستند .از جمله مواد آلی محلول در آب می توان به مواد حاصل از تجزیه گیاهان، مواد شیمیایی آلی و گازهای آلی اشاره کرد که می توانند باعث بو, رنگ و طعم نامطبوع آب شوند .

بیشتر مواد محلول در آب نامطلوب و سمی هستند  و برخی می توانند  سرطانزا باشند و میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است . 

واحد اندازه گیری TDS، میلی گرم بر لیتر  می‌باشد که با PPMشناخته می شود .

برای اندازه گیری TDS هدایت الکتریکی (EC ) آب طبق رابطه رو به رو را اندازه گیری می شود  . (ds/m)TDS(mg/l) = 640 EC

میزان کل جامدات محلول در آب به دو دسته مقدار مجار و مقدار مطلوب تقسیم بندی و بررسی می شوند .

 مقدار مجاز  TDS در آب آشامیدنی در استاندارد  ایران ۱۵۰۰ و در شرایط ویژه ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر اعلام شده است.همچنین مقدار مطلوب TDS  در آب در استاندارد ایران اعلام نشده است. اما می دانیم که هرچقدر ناخالصی‌های نامطلوب محلول در آب کمتر باشد آب آشامیدنی سالم تر خواهد بود. همچنین کاهش TDS می تواند طعم آب را تغییر دهد  و از آنجا که طعم آب یک پارامتر نسبی است , تغییرات مزه  قابل اندازه گیری  نبوده و در استاندارد ذکر نشده است.