ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک

پتاسیم (k) از فراوان ترین عناصر در خاک و در عین حال مهمترین عناصر برای رشد و نمو گیاهان است که با تنظیم میزان آن می توان عملکرد گیاهان را بهبود بخشید. چنانچه این امر در پرورش گیاهانی همچون برنج می تواند بسیار مفید و با ارزش باشد. پتاسیم به صورت غیر محلولی جذب پایینی در گیاهان دارد. پتاسیم در کودها نیز وجود داشته و به خاک تزریق می شود. برای تعیین میزان پتاسیم در عصاره اشباع خاک، ابتدا عصاره اشباع از خاک را عموما توسط آب بدست می آورند. سپس از طریق روش های طیف سنجی جذب اتمی یا روشهای تیراسیون میزان پتاسیم را در آب می سنجند. در مهامس سنجش پتاسیم با بالاترین کیفیت صورت می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش فیلم فتومتر

استاندارد نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری پتاسیم در عصاره اشباع خاک

پتاسیم از عناصر مهم در حفظ یا افزایش عملکرد گیاهان همانند برنج است. میزان پتاسیم در خاک عموما بالا است. با این حال تنها بخش کوچکی از جذب گیاهان می تواند شود. پتاسیم به صورت محلولی و تبادلی به سهولت جذب گیاهان می شود. پتاسیم غیرتبادلی نقش مهمی در تامین دراز مدت پتاسیم برای جذب گیاهان داشته باشد. مهمترین منبع پتاسیم در خاک آلومینوسیلیکات ها هستند. برای تعیین میزان پتاسیم در عصاره اشباع خاک، ابتدا عصاره اشباع از خاک را عموما توسط آب بدست می آورند. از طریق روش های طیف سنجی جذب اتمی یا روشهای تیراسیون میزان پتاسیم را در آب می سنجند.