ویژه ها

آنالیز MAPPING

آنالیز MAPPING  برای شناسایی و اندازه گیری فراوانی عناصر در نمونه و نقشه توزیع آنها استفاده می شود .


شرایط خاص و نکات مهم آنالیز MAPPING

عناصر تشکیل دهنده نمونه آنالیز mapping لازم است حتما در فرم ثبت درخواست آورده شود.

حالت پایه آنالیز مربوط به انجام آنالیز نقطه ای است.

نمونه ها می بایستی کاملاً خشک باشند. نمونه های حاوی رطوبت و چربی پذیرش نمی گردد. 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز MAPPING

آنالیز MAPPING

قابلیت های این دستگاه : 

مقدار ماده مورد نیاز :10 میلی گرم 

عودت نمونه : ندارد(به جز نمونه قطعه)

نوع جواب دهی : ارائه فایل ورد

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز MAPPING

پرتو ایکس مشخصه ایی که از برهمکنش الکترونها با نمونه تولید می شود ممکن است در یک SEM  مجهز به طیف سنجی پرتو ایکس پراکنده انرژی یا طیف سنجی پرتو ایکس پراکنده طول موج شناسایی شوند .

تجزیه و تحلیل سیگنال های اشعه ایکس ممکن است برای ترسیم توزیع و تخمین فراوانی عناصر در نمونه استفاده شود.