ویژه های مهامکس

اندازه گیری شوری آب (Salinity)

یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب آبیاری شوری (Salinity) است . پارامتر شوری معرف غلظت یون ها و مولکول های محلول در آب می باشد .از جمله ترکیباتی که معرف شوری آب هستند می توان به کاتیون های کلسیم ، سدیم، منیزیم و آنیون های کلرید ، سولفات و بی کربنات اشاره کرد .

اندازه گیری شوری از اهمیت ویژه ایی برخوردار است . چرا که کیفیت آب یا شوری EC  و سدیمی بودن (SAR)  بر نفوذپذیری آن موثر است و می تواند بر دسترسی آب خاک توسط گیاهان نیز تاثیر گذار باشد.  درصد سدیم بالا منجر به کاهش نفوذ پذیری خاک می شود و همچنین موجب کاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا می گردد .

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری شوری آب (Salinity)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری شوری آب (Salinity)

درباره آنالیز

اندازه گیری شوری آب (Salinity)