ویژه ها

اندازه گیری شوری آب (Salinity)

یکی از پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب آبیاری شوری (Salinity) است. پارامتر شوری معرف غلظت یون ها و مولکول های محلول در آب می باشد .از جمله ترکیباتی که معرف شوری آب هستند می توان به کاتیون های کلسیم ، سدیم، منیزیم و آنیون های کلرید، سولفات و بی کربنات اشاره کرد .

اندازه گیری شوری از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. چرا که کیفیت آب یا شوری EC  و سدیمی بودن (SAR) بر نفوذپذیری آن موثر است و می تواند بر دسترسی آب خاک توسط گیاهان نیز تاثیر گذار باشد. درصد سدیم بالا منجر به کاهش نفوذ پذیری خاک می شود و همچنین موجب کاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا می گردد .

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری شوری آب (Salinity)

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری شوری آب (Salinity)

اندازه گیری شوری آب (Salinity)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Ins.Prob procedur

استاندارد Standard method – 2520 B

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری شوری آب (Salinity)

در تعریف اولیه شوری آب، بشوری به میزان کل مواد معدنی داخل آب گفته می شد. در نتیجه، برای تعیین مقدار شوری، آب مورد تجزیه کامل شیمیایی قرار می گرفت و غلظت مواد معدنی به صورت قسمت در هزار (ppt) و یا قسمت در میلیون (ppm) ارائه می گردید. این روش تعیین مقدار شوری بسیار زمان بر، گران و همچنین با دقت نه چندان زیاد می باشد. در نتیجه توجه محققان بر روی دنبال تکنیک های غیر مستقیم اندازه گیری شوری متمرکز  شد. در تکنیک های غیر مستقیم اندازه گیری شوری آب، مبنای اندازه گیری یکی از پارامترهای دیگر آب مانند 

پارامترهای کلی یا فیزیکی آب، همچون رسانندگی الکتریکی، TDS، چگالی، سرعت صوت یا ضریب شکست، مبنای اندازه گیری شوری قرار می گیرد.