ویژه های مهامکس

تعیین میزان آمونیاک


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تعیین میزان آمونیاک

۷-۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

تعیین میزان آمونیاک