ویژه ها

آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC

آزمون آنتی باکتریال MIC و MBC روشی به منظور سنجش اثرات ضد باکتری ترکیبات و فرمولاسیون ها و از مهمترین و پرکاربردترین انالیزهای میکروبیولوژی است. منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی باکتریال است که می تواند رشد باکتری را در محیط آزمایشگاهی مهار کند و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری ها را از بین می برد. در آنالیز تعیین MIC و MBC میزان آنها در صورتی که کوچکتر از 1 میلی گرم بر میلی لیتر باشد گزارش خواهد شد.

هر چه این مقادیر در آنالیز آنتی بیوگرام در غلظت کمتری باشد، قدرت ضد باکتریایی ترکیب قوی تر است. این آزمون به صورت مکمل آزمون تعیین هاله عدم رشد است. با این حال عموماً برای ذرات غیر محلول مانند نانوذرات روش مناسب تری است. اهمیت آزمون تعیین MIC و MBC امروزه به دلیل افزایش مقاومت دارویی باکتری ها بسیار بیشتر شده است. در مهامکس این آزمون برای رنج گسترده ای از باکتری های گرم مثبت و منفی و با کیفیت بالا انجام می پذیرد.

mic-mbc

شرایط خاص و نکات مهم آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC

هزینه اعلام شده برای انجام آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC برای هر نمونه، یک گونه  و به صورت دو بار تکرار است. در صورت درخواست انجام تکرار بیشتر و گزارش آزمون برای بیش از سه غلظت، هزینه آزمون افزایش می یابد.
هر نمونه برای هر سوش بالاترین غلظتی که تست می شود یک میلی گرم در میلی لیتر است. رقت سازی به صورت یک دوم تا رقتی انجام می شود که دیگر اثرات ضد میکروبی مشاهده نشود. نمونه های مایع رقیق سازی از رقت یک چهارم شروع می شود

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC

MBC-MIC

مقدار ماده مورد نیاز: 5 میلی گرم

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل word

 

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC

سنجش تاثیر مواد بر روی رشد باکتری ها یکی از مهمترین آزمون های میکروبیولوژی می باشد.  تاثیرات ، ممانعت از رشد باکتری ها ، اصطلاحا تاثیر  آنتی باکتریال نامیده می شود که بطور عمده این تاثیر در دارو های  آنتی بیوتیک مشاهده می گردد. از آزمون های آنتی بیوگرام برای بررسی اثر بخشی آنتی بیوتیک ها، به صورت روتین در آزمایشگاه های میکروبیولوژی استفاده می شود تا اثر بخش ترین آنتی بیوتیک برای باکتری انتخاب گردد.

آنالیز آنتی بیوگرام یا آنتی باکتریال عبارت است از مطالعه میزان اثربخشی آنتی بیوتیک ها یا سایر ترکیبات ضد میکروبی برای جلوگیری از رشد باکتری ها است. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت مطالعه نمود. مبانی آنتی باکتریال بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی می باشد:

(Minimum Inihibitory Concentration (MIC

(Minimum Bactericidal Concentration (MBC

منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی باکتریال است که می تواند رشد باکتری را در محیط آزمایشگاهی مهار کند و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری ها را از بین می برد.