ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک

حضور بی کربنات ها در خاک که نتیجه تجمع املاح و نمک های عموما نامحلول در آب است، منجر به قلیایی شدن خاک و رسوب برخی کاتیون ها همچون آهن می شود. بی کربنات ها در بیشتر خاک های شور و سدیمی وجود دارد. از روی غلظت آنیون های بی کربنات می توان به درک بهتری از املاح موجود در خاک رسید. با اضافه کردن اسید سولفوریک، بی کربنات ها به اسید کربنیک تبدیل شده و سپس غلظت آنها از طریق معرف هایی همچون متیل اورانژ و فنل قتالئین محاسبه می گردد. در مهامکس میزان بی کربنات ها در عصاره اشباع خاک با بالاترین غلظت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک

اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Titration

استاندارد نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری بی کربنات درعصاره اشباع خاک

نمک ها و املاح تجمع یافته در خاک باعث تغییر خواص آن همانند تغییر میزان pH خاک می شوند. غلظت وجود نمک ها در خاک مناطق خشک بیشتر از خاک مناطق مرطوب است. دلیل آن حل شدن نمک های محلول در آب از طریق آب و انتقال آنها به آب های زیرزمینی است. نمک هایی که در آب حل نمی شوند در خاک در حقیقت تجمع می کنند. نمک های کربنات و سولفات و برخی کلرور های سدیم و کلسیم و منیزیم از این دسته اند. ایجاد خاک های شور و قلیایی نتیجه تجمع این نمک ها است. کربنات ها و بی کربنات خواص بافری به خاک می دهند. در نتیجه با مطالعه اثر تغییرات میزان pH می توان غلظت آنها را بررسی کرد. همچنین وجود کربنات های سدیم می تواند باعث افزایش قلیایی بودن خاک شوند که برای رشد گیاهان نامطلوب است. از سوی دیگر وجود بی کرنات ها باعث رسوب برخی کاتیون ها در خاک همچون آهن گردد.

بی کربنات ها در بیشتر خاک های شور و سدیمی وجود دارد. میزان آن در خاک های غیر شور کم است. در خاک غلظت آنیون های بی کربنات را بدست می آورند.  نتایج می تواند به درک نوع املاح گوناگون داخل خاک کمک کند. پس از عصاره گیری باید محاسبه آنیون های کربنات و بی کربنات به سرعت انجام شود. زیرا این آنیون ها به دلیل وجود دی اکسید کربن ناپایدار هستند. برای اندازه گیری اسید سولفوریک به عصاره خاک اضافه می کنند. با اضافه کردن آن بی کربنات ها به اسید کربنیک تبدیل می شوند. از معرف های فنل قتالئین و متیل اورانژ نیز برای محاسبه بی کربنات ها استفاده می شود.