ویژه های مهامکس
ویژه ها

تشخیص و اندازه گیری آفت کش ها Pesticides با GC-MS

آفت کش ها یا Pesticides سمومی برای مقاله با آفت های کشاورزی هستند. با این حال این ترکیبات به دلیل پایداری می توانند وارد منابع آبی و زنجیره غذایی شده و به موجودات زنده همچون انسان ها و محیط زیست آسیب جدی وارد کنند. مصرف این آفت کش ها نیز نمی تواند محدود شود در نتیجه باید استفاده از آنها به درستی انجام شده و غلظت آنها به دقت پایش شود. روش های گوناگونی برای تشخیص و سنجش Pesticides وجود دارد. مناسب ترین و دقیق ترین روش استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-MS) است. در مهامکس طیف گسترده ای از آفت کش ها در آب قابل اندازه گیری است.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تشخیص و اندازه گیری آفت کش ها Pesticides با GC-MS

تشخیص و اندازه گیری آفت کش ها Pesticides با GC-MS

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تشخیص و اندازه گیری آفت کش ها Pesticides با GC-MS

استفاده از آفت کش ها یا Pesticides به صورت گسترده انجام می شود. این ترکیبات جهت از میان بردن انواع آفت ها صورت می پذیرد و عدم استفاده از آنها می تواند باعث کاهش قابل توجه محصولات کشاورزی شود. با این حال وجود این سموم در آب و محیط زیست تبعات زیست محیطی و بهداشتی مهمی دارد. در صورتی که این سموم پایدار بوده و حذف نشوند می توانند وارد چرخه غذایی شوند و به انسان نیز آسیب جدی وارد کنند. آفت کش ها حتی اگر به درستی استفاده نشوند می توانند به موجودات مفید و غیر مضر نیز آسیب برسانند. در نتیجه پایش منظم میزان آن در منابع آبی بسیار حائز اهمیت است. برخی از مشهورترین آفت کش ها یا Pesticides عبارتند از آلاکلر، پنتا کلروفنل، هگزاکلروبنزن، 4، -2 دی کلروفنوکسی استیک اسید و -2 متیل -4 کلروفنوکسی استیک اسید.

امروزه تحقیقات متعددی برای حذف آفت کش ها از آب و فاضلاب صورت می پذیرد. در نتیجه تشخیص و اندازه گیری آنها در تحقیقات علمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای هر کدام از آفت کش ها، سازمان بهداشت جهانی میزان مجازی اعلام کرده است. روش های گوناگونی برای تشخیص و سنجش Pesticides وجود دارد. مناسب ترین و دقیق ترین روش استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-MS) است. در مهامکس طیف گسترده ای از آفت کش ها در آب قابل اندازه گیری است.