ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری pH

PH  آب بیانگر میزان خاصیت اسیدی یا قلیائی آب  براساس غلظت یون هیدروژن است که با فرمول  زیر محاسبه می شود.

PH = – log [H]

PH  آب بین  1 تا 14 می باشد. اگر PH آب بالاتر از 8.3 باشد  آب خاصیت قلیایی و اگر از کم تر از 8.3 باشدآب خاصیت اسیدی دارد .

 PH آب رابطه عکس با  تغییرات دما دارد . بطوری که با افزایش دما ، PH کاهش می یابد.


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری pH

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری pH

اندازه گیری pH

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری pH

طبق معادله   H2O  →   H+ + OH   مولکول های آب در آب مقطر به مقدار جزئی یونیزه می شوند. 

در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد  PH  آب خالص برابر ۷ می باشد( +H و OH هر یک 7-10گرم در لیتر).

PH = – log 10-7 →  PH=7

اما باید توجه داشته باشیم  اجسامی که در آب حل شده اند بعضی مولد H و بعضی مولد OH هستند و بر اساس اینکه غلظت کدام گروه بیشتر باشد PH آب تغییر می کند و لزوما ۷ نیست . همچنین انحلال گازهایی مانند  گازکربنیک (CO2) و همچنین انحلال سیلیس آزاد (SiO2) و گروه های اسیدهای آلی و سولفات یا کلرور منیزیم PH را کاهش داده و خاصیت اسیدی در آب ایجاد می کنند . همچنین انحلال گروه های  کربناتها (CO32-) و بی کربنات ها (HCO3) و سیلیکات ها و هیدروکسیدها  خاصیت قلیایی در آب ایجاد می کنند و PH  را افزایش می دهند. آب های معمولی PH بین 9-6  دارند. به منظور جلوگیری از سرعت خوردگی آهن توسط آب با خاصیت اسیدی  در دیگ های بخار ، آب را با هیدارزین (N2H4) و فسفات سدیم (Na3PO4)  قلیایی می کنند اما باید توجه داشت که این محیط قلیایی محیط مناسبی برای رشد میکروب ها می باشد . همچنین  PH آب روی حلالیت  و غلظت بعضی از گاز ها ، نظیر CO2 و NH3 تاثیر گذار است به همین منظور کنترل PH از اهمیت ویژه ای برخوردار است.