ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری pH

PH  آب بیانگر میزان خاصیت اسیدی یا قلیائی آب  براساس غلظت یون هیدروژن است که با فرمول  زیر محاسبه می شود.

PH = – log [H]

PH  آب بین  1 تا 14 می باشد. اگر PH آب بالاتر از 8.3 باشد  آب خاصیت قلیایی و اگر از کم تر از 8.3 باشدآب خاصیت اسیدی دارد .

 PH آب رابطه عکس با  تغییرات دما دارد . بطوری که با افزایش دما ، PH کاهش می یابد.


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری pH

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری pH

اندازه گیری pH

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Ins.Prob procedur

استاندارد Standard Method-4500 H 

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری pH

طبق معادله   H2O  →   H+ + OH   مولکول های آب در آب مقطر به مقدار جزئی یونیزه می شوند. 

در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد  PH  آب خالص برابر ۷ می باشد( +H و OH هر یک 7-10گرم در لیتر).

PH = – log 10-7 →  PH=7

اما باید توجه داشته باشیم  اجسامی که در آب حل شده اند بعضی مولد H و بعضی مولد OH هستند و بر اساس اینکه غلظت کدام گروه بیشتر باشد PH آب تغییر می کند و لزوما ۷ نیست . همچنین انحلال گازهایی مانند  گازکربنیک (CO2) و همچنین انحلال سیلیس آزاد (SiO2) و گروه های اسیدهای آلی و سولفات یا کلرور منیزیم PH را کاهش داده و خاصیت اسیدی در آب ایجاد می کنند . همچنین انحلال گروه های  کربناتها (CO32-) و بی کربنات ها (HCO3) و سیلیکات ها و هیدروکسیدها  خاصیت قلیایی در آب ایجاد می کنند و PH  را افزایش می دهند. آب های معمولی PH بین 9-6  دارند. به منظور جلوگیری از سرعت خوردگی آهن توسط آب با خاصیت اسیدی  در دیگ های بخار ، آب را با هیدارزین (N2H4) و فسفات سدیم (Na3PO4)  قلیایی می کنند اما باید توجه داشت که این محیط قلیایی محیط مناسبی برای رشد میکروب ها می باشد . همچنین  PH آب روی حلالیت  و غلظت بعضی از گاز ها ، نظیر CO2 و NH3 تاثیر گذار است به همین منظور کنترل PH از اهمیت ویژه ای برخوردار است.