ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز Mott-Schottky plots

تکنیک موت-شاتکی Mott-Schottky ابزاری قدرتمند برای مطالعه سطوح الکترود است. نمودارهای موت-شاتکی اغلب برای مطالعه ی الکترودهای نیمه هادی استفاده می شود. آنها همچنین می توانند برای مطالعه رشد وابسته به ولتاژ فیلم ها روی یک الکترود استفاده شوند. کاربرد عمده نمودارهای موت-شاتکی تعیین مشخصات الکتروشیمیایی مواد نیمه هادی است. در نمودار موت-شاتکی (مربع معکوس ظرفیت لایه بار فضایی، Csc -2، در مقابل پتانسیل الکترود نیمه هادی E) چگالی دوپ شدگی از روی شیب خط و پتانسیل نوار مسطح (flat band) از طریق برون یابی خط حاصل بر روی محور پتانسیل به دست می آیند


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز Mott-Schottky plots

Mott-Schottky plots

قابلیت های این دستگاه:

آنالیز نمونه های پودر، محلول و قطعه

مقدار ماده مورد نیاز: 15 میلی گرم/ 15 میلی لیتر

عودت نمونه: ندارد.

نوع جوابدهی: فایل اکسل

مدت زمان انجام آنالیز ۱۸ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز Mott-Schottky plots

Mott-Schottky plots:

تکنیک موت-شاتکی Mott-Schottky ابزاری قدرتمند برای مطالعه سطوح الکترود است. نمودارهای موت-شاتکی اغلب برای مطالعه ی الکترودهای نیمه هادی استفاده می شود. آنها همچنین می توانند برای مطالعه رشد وابسته به ولتاژ فیلم ها روی یک الکترود استفاده شوند. کاربرد عمده نمودارهای موت-شاتکی تعیین مشخصات الکتروشیمیایی مواد نیمه هادی است. در نمودار موت-شاتکی (مربع معکوس ظرفیت لایه بار فضایی، Csc -2، در مقابل پتانسیل الکترود نیمه هادی E) چگالی دوپ شدگی از روی شیب خط و پتانسیل نوار مسطح (flat band) از طریق برون یابی خط حاصل بر روی محور پتانسیل به دست می آیند. این تکنیک از معادله زیر پیروی میکند.

 

که در آن  ε0 نشان دهنده گذردهی فضای آزاد، εr گذردهی نسبی (ثابت دی الکتریک) نیمه هادی، e بار الکترونیکی، n غلظت گونه ها، K ثابت بولتزمن، T دما، U(RE) پتانسیل الکترود اعمال شده نسبت به الکترود مرجع(RE)، و  UFB پتانسیل باند مسطح است. در نمودارهای مات-شاتکی، شیب مثبت نشانگر نیمه هادی نوع n و شیب منفی نشانگر نیمه هادی نوع p است.