ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

آنالیز تعیین COD یا میزان اکسیژن خواهی شیمیایی از مهمترین پارامترهای نشان دهنده کیفیت آب است. در حقیقت میزان اکسیژن خواهی شیمیایی روشی غیر مستقیم برای تخمین میزان آلودگر و آلاینده ای آب است. هر چه میزان COD بیشتر باشد، به این معنی است که میزان آلاینده نیز بیشتر است. در یکی از روش های معمول برای محاسبه میزان COD، آب یا نمونه فاضلاب، ترکیب دی کرومات را در شرایط اسیدی به نمونه اضافه می کنند و سپس به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر و با کمک منحنی کالیبراسیون یا استاندارد، میزان دی کرومات مصرف شده را اندازه گیری می کنند. در مهامکس آنالیز COD با قیمتی بسیار مناسب و با کیفیت بالا صورت می پذیرد.


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

میزان کلراید نمونه باید کمتر از ppm ۱۰۰۰ باشد. نمونه های شورابه نیاز به حذف ترکیبات مزاحم دارند که باید این خدمات را در هنگام پر کردن فرم ها انتخاب کنید. نمونه آب دریا ارسال نشود.
حداقل ۲۰ سی سی باید از آب ارسال شود. 

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

روش آنالیز و استاندارد مرجع :
روش Titration

استاندارد Standard Method-5220 B 

مقدار ماده مورد نیاز: 50 میلی لیتر(  نمونه باید کاملا به صورت مایع و از فیلتر رد شده باشد )

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل اکسل

مدت زمان انجام آنالیز ۲۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

آنالیز تعیین COD، آنالیز تعیین میزان اکسیژن خواهی شیمیایی یا Chemical Oxygen Demand است که به اختصار COD نامیده می شود. آنالیز COD یکی از پارامترهای اندازه گیری آلودگی آب و فاضلاب و روشی برای تعیین غیر مستقیم برای میزان آلودگی های آلی نمونه ها است. میزان COD در طراحی سیستم های تصفیه آب آشامیدنی نیز بسیار مهم است. آلودگی های آب و فاضلاب عموماْ به دلیل عوامل و ذرات خارجی است، که میزان آنها در مشخص نمودن میزان آلودگی های آب موثر است. محاسبه میزان هر کدام از این آلاینده ها به صورت جداگانه بسیار دشوار است. در نتیجه مناسب تر است تا میزان این ذرات را به طور غیر مستقیم محاسبه کرد.

یکی از روش های تعیین غیر مستقیم آلاینده ها، محاسبه مقدار اکسیژن مورد نیاز آنها برای اکسید شدن است. برای اکسیداسیون هر ترکیبی به میزانی اکسیژن نیاز است. این نیاز شیمیایی COD نامیده می شود. در نتیجه هر چه میزان آلاینده ها بیشتر باشد مقدار اکسیژن لازم نیز بیشتر است. بیشتر کاربردهای آنالیز COD مربوط به محاسبه مقدار آلاینده های موجود در آب های سطحی همانند آب دریاچه ها، پساب ها، رودخانه ها و فاضلاب است. برای محاسبه میزان COD آب یا نمونه فاضلاب، ترکیب دی کرومات را در شرایط اسیدی به نمونه اضافه می کنند و سپس به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر و با کمک منحنی کالیبراسیون یا استاندارد، میزان دی کرومات مصرف شده را اندازه گیری می کنند. در نهایت میزان COD بر اساس میزان مصرف دی کرومات به شکل میلی گرم در لیتر  یا ppm بیان می گردد.

شاخص دیگری نیز برای اندازه گیری به نام BOD‌ وجود دارد. از آنجایی که همه آبراه‌های طبیعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند، تقریباً هر نوع ترکیب زاید یا آلاینده ای که وارد آبراه‌ها می شود، واکنش‌های بیوشیمیایی را انجام می دهد. این نوع واکنش‌های بیوشیمیایی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی نامیده می‌شوند (BOD). مهمترین امتیاز آزمایش COD نسبت به BOD زمان انجام آزمایش است که این آزمایش در کمتر از ۱ ساعت قابل انجام است. در حالی که زمان مورد نیاز جهت انجام آزمایش BOD حداقل ۵ روز است.