ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز XPS

دستگاه طیف نگاری فوتو الکترونی اشعه ایکس (XPS) جزء روش های طیف سنجی الکترونی و روشی برای بررسی سطح نمونه ها از نقطه نظر آنالیز عنصری، ترکیب شیمیایی و مشخص کردن حالت پیوندی می باشد. اساس روش بر بررسی الکترونی است که ماده در زمان جذب فوتون پرتو ایکس توسط اتم از مدار الکترونی آن اتم منتشر می شود. برای تحلیل و تفسیر نتایج روش XPS می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید و در همین صفحه ثبت نمایید.

تحلیل

شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز XPS

هزینه تفسیر مربوط به تعیین نوع عناصر نمونه و بررسی برهمکنش های شیمیایی در ساختار نمونه است.
صدور فاکتور برای خدمت تحلیل امکان پذیر نمی باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز XPS

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز XPS

_

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز XPS

در روش XPS تحلیل و تفسیر عنصرهای شیمیایی از طریق شناسایی طیف های انرژی پیوند فتوالکترون های پرتو ایکس می باشد. شکل طیف این روش به صورت منحنی است که از وصل کردن نقاط نشان دهنده شدت نسبت به انرژی پیوند به دست می آید. هر یک پیک انرژی پیوند با نماد یک عنصر و نماد مداری که فتوالکترون از آن منتشر شده است، نشان داده شده است. موقعیت های پیک عنصرها در طیف های طیف سنجی XPS نسبت به موقعیت شیمیایی (پیوند شیمیایی با عناصر دیگر) آنها حساس هستند. در نتیجه امکان تحلیل و تفسیر اطلاعات اضافی برای آنالیز شمیایی را فراهم می کند. شناسایی پیک ها و تحلیل نتایج در آنالیز XPS پیچیده است. ممکن است الکترون اوژه حضور داشته باشد یا جابجای پیک ها به دلیل وضعیت شمیایی رخ می دهد. برای دریافت خدمات این روش می توانید به صفحه انجام خدمت آن مراجعه کنید.

آنالیز XPS

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز XPS تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • تعیین نوع عناصر و پیوندهای نمونه
  • بررسی برهمکنش های شیمیایی در ساختار
  • تفکیک پیک های الگوی پراش: این خدمت از خدمات تحلیل منحصر به فرد مهامکس است. ممکن است به دلیل همپوشانی پیک های فازها تشخیص برخی فازها و تفسیر درصد حجمی آنها امکان پذیر نباشد. به این معنی که یک پیک ممکن است در حقیقت از چند پیک تشکیل شده باشد. متخصصین با تجربه مهامکس می توانند این پیک ها را از هم تفکیک کنند!
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز XPS روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخصصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش XPS به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود