ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل تصاویر میکروسکوپ های TEM/SEM

میکروسکوپ های الکترونی چه از نوع روبشی (SEM) چه از نوع عبوری (TEM) تکنیک هایی برای مشاهده میکروسکوپی ذرات در بزرگنمایی های بسیار بالا و حتی بیش از یک میلیون برابر می باشند. از طریق این میکروسکوپ ها می توانید مورفولوژی و اندازه ذرات را مشاهده کنید. از طریق میکروسکوپ TEM داخل ذرات را نیز می توانید مشاهده کنید. یکی از رایج ترین تحلیل ها برای این تصاویر رسم نمودار هیستوگرام است. در این نمودارها توزیع اندازه دانه ذرات نیز نشان داده می شود. در مهامکس رسم نمودار هستوگرام به همراه تحلیل های متنوع دیگر برای  آنالیزهای میکروسکوپی انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل تصاویر میکروسکوپ های TEM/SEM

تحلیل نتایج تصاویر میکروسکوپ های TEM/SEM

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تحلیل تصاویر میکروسکوپ های TEM/SEM

در مهامکس خدمات تخصصی تحلیل و تفسیر نمودارهای آنالیزهای میکروسکوپ های الکترونی توسط متخصصان باتجربه انجام می شود. آنالیزهای SEM و TEM روش های میکروسکوپی با قابلیت بزرگ‌نمایی بالا می باشند که می‌توان با استفاده از آن به بررسی مورفولوژی، ترکیب و ساختار سطح در ابعاد نانومتری پرداخت. تصاویر میکروسکوپ های SEM به صورت تصاویر سه بعدی و میکروسکوپ های عبوری یا TEM به صورت دو بعدی است. تحلیل ها و نتایج متعددی را می توان از طریق تصاویر میکروسکوپی بدست آورد. مهمترین نتیجه از تصاویر مشاهده مورفولوژی و اندازه ذرات است. یکی از تحلیل های بسیار مفیدی که می توان بدست آورد، نمودار هسیتوگرام است. در این نمودار توزیع اندازه ذرات به صورت نموداری نشان داده می شود. نمونه ای تصاویر میکروسکوپی و نمودار هیستوگرام در شکل های زیر نشان داده شده است.

تصویر سمت راست میکروسکوپ TEM و تصویر سمت چپ میکروسکوپ SEM.

نمودار هیستوگرام از تصاویر میکروسکوپ های الکترونی

خدماتی که برای تحلیل نتایج میکروسکوپ های الکترونی SEM و TEM انجام می شود به صورت زیر است:

  • تعیین اندازه دانه و رسم نمودارهای هیستوگرام: رسم نمودار هسیتوگرام تنها در صورتی امکان پذیر است که ذرات به صورت منفرد قابل رویت باشند. نتایج در قالب نمودار فایل world و PDF ارائه می شود.
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز SEM یا TEM روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.