ویژه های مهامکس
ویژه ها

LSV

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات LSV

۱۲-۱۶ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

LSV