ویژه های مهامکس
ویژه ها

ولتامتری روبش خطی (LSV)

ولتامتری روبش خطی (LSV) یکی از روش های ولتامتری است که امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه الکتروشیمی و شیمی تجزیه دارد. در روش LSV با اعمال پتانسیل بر یک الکترود میزان جریان الکتریکی خوانده می شود و از این طریق اطلاعات آنالیت مورد نظر بدست می آید. این روش روشی با حساسیت بالا است که می تواند غلظت یک آنالیت در یک محلول را اندازه گیری کند. در این فرآیند، اختلاف پتانسیل بین یک الکترود مرجع و الکترود کار (WE) که در حقیقت الکترود نمونه ما است، با گذشت زمان خوانده می شود. اکسایش یا کاهش آنالیت به صورت یک پیک یا از طریق سیگنال جریان دریافت می شود. آنالیز آنالیز ولتامتری خطی(LSV) در مهامکس برای نمونه های پودری، محلولی و قطعات با دقت بالا انجام می گردد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات ولتامتری روبش خطی (LSV)

ولتامتری خطی روبشی LSV

قابلیت های این دستگاه:

آنالیز نمونه های پودر، محلول و قطعه

مقدار ماده مورد نیاز: 15 میلی گرم/ 15 میلی لیتر

عودت نمونه: ندارد.

نوع جوابدهی: فایل اکسل

مدت زمان انجام آنالیز ۱۸ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

ولتامتری روبش خطی (LSV)

آنالیز ولتامتری خطی یا LSV یکی از انواع آنالیزهای ولتامتری Voltammetry است که یکی از تکنیک های الکتروشیمیایی بسیار مرسوم است که در آن با اعمال پتانسیل بر یک الکترود میزان جریان الکتریکی خوانده می شود. از این طریق اطلاعات آنالیت مورد نظر بدست می آید. این روش روشی با حساسیت بالا است که می تواند غلظت یک آنالیت در یک محلول را اندازه گیری کند. در این فرآیند، اختلاف پتانسیل بین یک الکترود مرجع و الکترود کار (WE) که در حقیقت الکترود نمونه ما است، با گذشت زمان خوانده می شود. الکترود کار عموما به صورت جامد است. در محلول الکترولیت نیز نمونه مورد مطالعه حل می شود. ولتامتری به صورت خطی است یا چرخه ای. سرعت خوانش و تغییر پتانسیل تنظیم می شود. در مدل خطی یا LSV پتانسیل از یک پتانسیل مشخص آغاز و تا یک نقطه نهایی افزایش می یابد. در مدل ولتامتری چرخه ای یا CV، پتانسیل زمانی که تا پتانسیل نهایی افزایش یافت، جهت پتانسیل برعکس شده و کاهش می یابد تا به نقطه پتانسیل اولیه برسد. اکسایش یا کاهش آنالیت به صورت یک پیک یا از طریق سیگنال جریان دریافت می شود. نمونه ای از جواب LSV در شکل زیر نشان داده شده است.

روش ولتامتری را می توان با دستگاه هایی مانند پلاروگراف هم می تواند صورت گیرد. با این حال امروزه عموما با سیستم های پتانسیواستات و گالوانواستات انجام می شود. این دستگاه ها سهولت بهتری برای انجام حتی در اندازه صنعتی را فراهم کرده اند.