ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک یا قطبش پتانسیو دینامیکی تکنیکی مرسوم به منظور مطالعه رفتار خوردگی مواد است. در هنگام خورده شدن فلزی در مایعات، یک واکنش اکسایش و کاهش رخ میدهد. در این آنالیز مجموع فرآیندهای آندی و کاتدی جزئی که در حین فرآیند خوردگی رخ می دهد، اندازه گیری می شوند. نتیجه به صورت یک نمودار منحنی آندی است که نماش دهنده واکنش های اکسیداسیون و یک نمودار کاتدی که معرف  واکنش های کاهش است، می باشد. در مهامکس این آنالیز با بالاترین کیفیت انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

قابلیت های این دستگاه:

آنالیز نمونه های پودر، محلول و قطعه

مقدار ماده مورد نیاز: 15 میلی گرم/ 15 میلی لیتر

عودت نمونه: ندارد.

نوع جوابدهی: فایل اکسل

مدت زمان انجام آنالیز ۱۸ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک یا قطبش پتانسیو دینامیکی تکنیکی مرسوم به منظور مطالعه رفتار خوردگی مواد است. در هنگام خورده شدن فلزی در مایعات، یک واکنش اکسایش و کاهش رخ میدهد. در این آنالیز مجموع فرآیندهای آندی و کاتدی جزئی که در حین فرآیند خوردگی رخ می دهد، اندازه گیری می شوند. نتیجه به صورت یک نمودار منحنی آندی است که نماش دهنده واکنش های اکسیداسیون و یک نمودار کاتدی که معرف  واکنش های کاهش است، می باشد. بر اساس نقطه تلاقی این دو منحنی، پتانسیل ترمیبی و جریان خوردگی حاصل می شود.