ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک

۱۲_۱۶ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک