ویژه های مهامکس

اندازه گیری قلیاییت کل


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری قلیاییت کل

جهت هماهنگی با مهامکس تماس گرفته شود .

هزینه به ازای هر نمونه ۴۵۰,۰۰۰ ریال جزییات هزینه

درباره آنالیز

اندازه گیری قلیاییت کل

قیلیاییت کل از پارامترهای آب و نشان دهنده ظرفیت بافری آب است. در حقیقت ظرفیت خنثی سازی اسید را قلیاییت می گویند. برای فهم قلیاییت آب باید با سیستم کربناتی یا تعادل کربناتی آب در محیط زیست آشنا بود.