ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل نتایج آنالیز NMR

آنالیز NMR یا طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ روشی پرکاربرد برای مطالعه ساختار شیمیایی مولکول ها است. با این حال تفسیر و تحلیل صحیح نمودارهای آن کمی دشوار است و نیاز به دانش و تجربه دارد. اطلاعات گوناگونی ار می توان از  نتایج و نمودارهای آنالیز بدست آورد. چناچنچه تعداد سیگنال های مختلف نشان دهنده تعداد انواع مختلف کربن در ترکیب است یا مساحت زیر پیک ها مرتبط با فراوانی آن نوع کربن است. در نتیجه در صورتی که نیازمند کمک از تحلیل گران MNR هستید، می توانید درخواست تفسیر و تحلیل نتایج خود را در اینجا ثبت کنید تا تحلیل شما توسط متخصصین با تجربه انجام گردد. تحلیل هایی که توسط مهامکس ارائه می شود، در همین صفحه بیان شده اند. 

 


شرایط خاص و نکات مهم تحلیل نتایج آنالیز NMR

تعیین انتگرال و جابه جایی شیمیایی در طیف CNMR : تعرفه 140 هزار تومان

تعیین انتگرال و جابه جایی شیمیایی در طیف HNMR : تعرفه 140 هزار تومان

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل نتایج آنالیز NMR

تحلیل نتایج آنالیز NMR

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تحلیل نتایج آنالیز NMR

آنالیز NMR یا طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ و یا اسپکتروفتومتر رزونانس مغناطیسی هسته، روشی مهم و پرکاربرد به منظور مطالعه ویژگی های شیمیایی و فیزیکی ترکیبات و مولکول های آلی است. آنالیز NMR بر اساس رفتار مغناطیسی هسته اتم‌های ترکیب و پوسته الکترونی که دور هسته می چرخد، عمل می کند. آنالیز NMR تکنیکی به منظور تشخیص کمی و کیفی مواد است که به خصوص در حوزه مواد آلی کاربردی فراوانی دارد. اطلاعات متعددی می توان از  نتایج و نمودارهای آنالیز بدست آورد. به عنوان مثال تعداد سیگنال های مختلف نشان دهنده تعداد انواع مختلف کربن در ترکیب است. مساحت زیر پیک ها مرتبط با فراوانی آن نوع کربن است و یا تعداد شاخه های هر پیک به منظور شمارش تعداد پروتن های همسایه آن کربن به کار برده می شود. تفسیر آنالیز NMR برای محققان بسیاری کاری دشوار است. محققین با تجربه مهامکس برای تفسیر و تحلیل نتایج NMR همراه با شما هستند. می توانید نوع درخواست تحلیل خود را با توجه به خدمات ارائه شده برای تحلیل نتایج این آنالیز ثبت نمایید. انواع تحلیل قابل ارائه در زیر شرح داده شده اند.

خدماتی که برای نتایج آنالیز NMR انجام می شود به صورت زیر است:

تعیین انتگرال و جابجایی شیمیایی در طیف HNMRجابجایی شیمیایی نشان دهنده مشخصه شیمیایی ساختار است که تحت تاثیر گروه های عاملی، الکترونگاتیوی و انواع پیوندها تغییر می کند. همچنین انتگرال پیک ها به فراوانی نوع هیدروژن و ... بستگی دارد.

تعیین جابه جایی شیمیایی در طیف CNMR: همانگونه که بیان شد، جابجایی شیمیایی نشان دهنده مشخصه شیمیایی ساختار است که تحت تاثیر گروه های عاملی، الکترونگاتیوی و انواع پیوندها تغییر می کند. 

تفسیر نتایج بدست آمده: نفسیر نتایج بدست آمده با توجه به نوع کاربرد و پروژه تحقیقاتی شما.

رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.

مشاوره تخصصی: آیا آنالیز NMR روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود.