ویژه های مهامکس
ویژه ها

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی (پارچه ها)

آزمون تخصصی بررسی میزان خاصیت آنتی باکتریال (ضد باکتریایی) کالاهای نساجی (شامل انواع پارچه و الیاف) بر اساس استانداردهای INSO 11070 و ISO 20743 انجام می شود. نتیجه بدست آمده مورد تایید سازمان غذا و دارو بوده بر اساس این استانداردها، از طریق سه تکنیک جذب، چاپ یا تکنیک انتقال (عموما بر روی باکتری های استافیلوکوک اورئوس Staphylococcus aureus و کلبسیلا پنومونیه Klebsiella pneumonia) انجام می شود. در مهامکس این آزمون بر روی کلیه محصولات نساجی و توسط آزمایشگاه های معتمد و دارای تاییده انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی (پارچه ها)

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی (پارچه ها)

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی (پارچه ها)

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی (پارچه ها) یک آنالیز تخصصی و بر اساس استانداردهای INSO 11070 و ISO 20743 جهت بررسی خاصیت ضد باکتریایی پارچه ها و دیگر کالاهای نساجی است. نمونه ها می توانند پارچه، انواع الیاف و نخ و یا دیگر لایه ها برای تولید انواع البسه، تشک و پتو (کالاهای خواب) و یا مبلمان باشند. با بررسی خاصیت آنتی باکتریال این کالاها، پتانسیل آنها برای ممانعت از انتشار میکروب ها مشخص می شود. در حقیقت این آزمون روش تخصصی بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه است و نتیجه بدست آمده مورد تایید سازمان غذا و دارو است. بر اساس این استانداردها، سه تکنیک جذب، چاپ و تکنیک انتقال برای مطالعات آنتی باکتریال شرح داده شده اند.

در این تکنیک عموما از باکتری های استافیلوکوک اورئوس Staphylococcus aureus و کلبسیلا پنومونیه Klebsiella pneumonia استفاده می شود. سه تکنیک یاد شده به شرح زیر اند:

الف) تکنیک جذب: در این تکنیک شش نمونه از نمونه های نساجی برای آنالیز و شش نمونه به عنوان نمونه های کنترل تهیه می شود. ابتدا سه نمونه (سه نمونه از نمونه های پارچه و سه نمونه از نمونه های کنترل، دقیقا پس از تلقیح باکتری به نمونه ها برای شمارش میزان باکتری ها جدا می گردند. آنالیز شش نمونه دیگر پس از بیست و چهار یا چهل و هشت ساعت قرار دادن نمونه ها در انکوباتور صورت می گیرد. بر اساس استاندارد، میزان کاهش باکتری ها در مقایسه با نمونه های کنترل اندازه گیری و به صورت تابع لگاریتمی گزارش می شود. در شکل زیر این تکنیک به صورت شماتیک نشان داده شده است.

ب) تکنیک انتقال: در این روش نیز شش نمونه از پارچه و شش نمونه کنترل تهیه می شود. سه نمونه پارچه و سه نمونه کنترل بر روی پلیت آگار (حاوی باکتری) قرار داده می شوند و سپس آنها را جدا کرده و تعداد باکتری ها شمارش می شوند. شش نمونه های دیگر را نیز بر روی پلیت (باکتری در آن تلقیح شده) قرار داده و در انکوباتور قرار می دهند. پس یک یا دو روز انکوبه کردن در دمای سی و هفت درجه، نمونه ها جدا شده و مقدار باکتری ها شمارش می شود. مجددا میزان کاهش باکتری ها در مقایسه با نمونه های کنترل اندازه گیری و به صورت تابع لگاریتمی گزارش می شود. در شکل زیر این تکنیک به صورت شماتیک نشان داده شده است.

ج) تکنیک چاپ: در این روش نیز شش نمونه از پارچه و شش نمونه کنترل تهیه می شود. در این تکنیک از دستگاه چاپ استفاده می شود و میزان کاهش باکتری ها در مقایسه با نمونه های کنترل اندازه گیری و به صورت تابع لگاریتمی گزارش می شود.  

این آزمون بر روی کلیه محصولات نساجی در مهامکس و توسط آزمایشگاه های معتمد و دارای تاییده انجام می شود.