ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری دترجنت

دترجنت ها Detergents سورفاکتنت هایی می باشند که عموما برای افزایش خاصیت پاک کنندگی و تمییز کنندگی آب به آن اضافه می شوند و در نتیجه کاربرد گسترده ای در صنایع شوینده دارند. این ترکیبات شوینده از لحاظ نوع ترکیب شیمیایی، شدت اسیدی یا بازی بودن با هم متفاوت بوده و کاربردهای متفاوتی دارند. دترجانت ها به عنوان یک آلاینده مهم برای آب و محیط زیست تلقی می شوند. این ترکیبات با انتقال به تصفیه خانه ها، می توانند عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهند. در مهامکس با استفاده از تکنیک های رنگ سنجی و اسپکتوفتومتری میزان دترجانت ها با بالاترین دقت انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری دترجنت

اندازه گیری دترجنت

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Photometric

استاندارد Standard Method-5540 C

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری دترجنت

دترجنت ها Detergents، سورفاکتنت هایی با خاصیت تمیز کنندگی می باشند. به صورت کلی از گروه های آلکیل بنزن سولفونات ها می باشند. این ترکیبات در آب به راحتی حل نمی شوند و ترکیباتی مانند صابون هستند. اضافه کردن آنها به آب باعث کاهش کشش سطحی آب و افزایش نفوذ پذیری آن می شود. در نتیجه محلول فوق باعث افزایش قدرت پاک کنندگی چربی ها و انواع دیگر آلودگی ها می شود. این ترکیبات شوینده از لحاظ نوع ترکیب شیمیایی، شدت اسیدی یا بازی بودن با هم متفاوت بوده و کاربردهای متفاوتی دارند.

اولین ماده شوینده صابون ها بوده است. صدها سال است که صابون ها تولید می شوند. دیترجنت ها نسبت به صابون در آب سخت کمتر حل می شوند. به این دلیل که سولفونات قطبی (در دترجنت ها) کمتر از کربوکسیلات قطبی (در صابون ها) به یون هایی همچون کلسیم ها متصل می شوند. ساختار دترجنت ها باعث حل شدن جربی در آب می شوند. ساختار آنها در حقیقت از یک بخش آب دوست و دم آب گریز تشکیل شده است. دترجانت ها بر اساس آنیونی، خنثی یا کاتیونی بودن و یا اسیدی، قلیایی یا خنثی بودن طبقه بندی می شوند. کاربرد آنها نیز به غیر از استفاده به عنوان شوینده در تولید سوخت ها و موتور های احتراقی است.

دترجانت ها به عنوان یک آلاینده مهم برای آب و محیط زیست تلقی می شوند. این ترکیبات با انتقال به تصفیه خانه ها، می توانند عملکرد آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهند. از آنجاییکه این مواد بخش مهمی از زندگی عادی ما را تشکیل می دهند، این مواد به راحتی می توانند وارد منابع زیست محیطی شوند. این مواد pH، کدورت، دما و پارامترهای فرسایش را می توانند تغییر دهند. در نتیجه بررسی میزان آنها در آب یا پساب ها با اهمیت است. اندازه گیری دترجنت ها عموما به روش استخراج، رنگ سنجی و با استفاده از روش طیف سنجی است.