ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز ولتامتری چرخه ای CV

https://mahamax.com/wp-content/uploads/2019/03/Rigaku-Smartlab-xrd.jpg

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز ولتامتری چرخه ای CV

۱۲-۱۶ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز ولتامتری چرخه ای CV