ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری پراکسید چربی

اندیس یا عدد پراکسید نشان دهنده غلظت پراکسید یا هیدروپراکسید در نمونه روغنی یا چربی است که مقدار یا شدت فساد اکسیداتیو را نشان می دهد. برای عموم چربی ها این میزان باید کمتر از ۶ باشد. عدد پراکسید را از طریق تکنیک های تیتراسیون محاسبه می کنند که مبنای روش اکسید شدن یدیدپتاسیم است. باید در درخواست این آزمون توجه داشته باشید که اگر روغن یا چربی کهنه شده باشد، عدد پراکسید کاهش پیدا می کند که این امر می تواند منجر به اشتباه در مطالعه کیفیت چربی گردد. در مهامکس عدد پراکسید برای انواع مواد روغنی و چربی توسط متخصصین با تجربه انجام می شود. برای این منظور کافی است که درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.

 


شرایط خاص و نکات مهم اندازه گیری پراکسید چربی

این آزمون بر اساس رفرنس استاندارد ۴۱۷۹ انجام می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری پراکسید چربی

اندازه گیری پراکسید چربی

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری پراکسید چربی

اندیس یا عدد پراکسید غلظت پراکسید پراکسید یا اکسیژن فعال (بر حسب میلی اکی والان گرم) را در یک نمونه چربی و یا روغن نشان می دهد. این پراکسیدها و یا هیدروپراکسیدها در طی فرآیند اکسیداسیون یا به صورت دقیق تر اتواکسیداسیون تشکیل می شوند. در نتیجه اندیس یا عدد پراکسید مقدار یا شدت فساد اکسیداتیو روغن یا چربی را نشان می دهد. به صورت کلی بیان شده است که عدد پراکسید در روغنی که سالم است، کمتر از عدد شش است. البته به نوع استاندارد نیز بستگی دارد. در برخی از استانداردها عدد مناسب پراکسید حدود ۱۰ گزارش شده است.

پراکسیدها ابتدا به کندی در چربی ها تولید می شود. البته میزان و سرعت تشکیل آن به نوع روغن، دمای نگهداری و دیگر شرایط بستگی دارد. باید در نظر داشت زمانی که روغن یا چربی کهنه شده باشد، عدد پراکسید کاهش پیدا می کند. دلیل این امر آن است که در گذشت زمان پراکسیدها تبدیل به دیگر ترکیبات مانند الکل ها تبدیل می شود. در نتیجه ممکن است عدد پراکسید نشان دهنده کیفیت روغن نباشد

روش بدست آوردن عدد پراکسید از تکنیک های تیتراسیون استفاده می شود. مبنای روش اکسید شدن یدیدپتاسیم است. در حضور پراکسیدها و یدیدپتاسیم،I  تشکیل می شود. میزان یون تشکیل شده توسط تیتراسیون تیوسولفات سدیم (در حضور چسب نشاسته) تعیین می شود. روش کار به این صورت است که ابتدا حدود پنج گرم از چربی یا روغن را در ۳۰ میلی لیتر از مخلوط اسید استیک کلروفرم و حدود نیم گرم از یدید پتاسیم را با هم مخلوط می کنند و به دور از نور برای حدود یک دقیقه نگه می دارند. سپس به ظرف واکنش سی میلی لیتر آب و دو میلی لیتر چسب نشاسته اضافه می کنیم. سپس قطره قطره تیوسولفات سدیم به محلول اضافه کرده تا زمانی که محلول بی رنگ شود. همین فرآیند را نیز یک مرتبه بدون حضور چربی یا روغن انجام می دهیم. در آخر بر اساس محاسبات میزان پراکسید و عدد آنرا محاسبه می کنیم.

در مهامکس میزان عدد پراکسید برای انواع مواد روغنی و چربی توسط متخصصین انجام می شود. برای این منظور کافی است که درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.