ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک

pH خاک نشان دهنده میزان اسیدی و قلیایی بودن خاک است. هر چه قدر pH خاک بیشتر و بالاتر از ۷ باشد، خاک قلیایی و هر چه قدر کمتر باشد خاک اسیدی است. بیشتر گیاهان نمی توانند خاک قیلیایی را تحمل کرده و در آن رشد کنند. برای اندازه گیری میزان pH خاک ابتدا باید عصاره آن تهیه شود. برای این کار خاک را داخل کاپ های مخصوص ریخته و سپس گل اشباع را تهیه می کنیم. بعد از گذشت یک روز، عصاره خاک را از طریق قیف بوخنر و کشنده خلاء جدا می کنیم. الکترود را کالیبره کردن و سپس خوانش آن از طریق الکترودهای مخصوص صورت می گیرد. در مهامکس اندازه گیری pH با بالاترین کیفیت صورت می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش procedur Prob.I

استاندارد نشریه 893 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری PH در عصاره اشباع خاک

pH خاک یکی از  پارمترهای آب و خاک است. اندازه گیری pH در عصاره اشباع خاک از طریق دستگاه و الکترودهای متصل به آن انجام می پذیرد. با این حال pH خاک چه چیزی را نشان می دهد. اگر چه اسید و باز تعاریف مختلفی دارد. به صورت کلی pH مقیاسی است که نشان دهنده میزان اسیدی بودن یا بازی بودن یک محلول بر پایه آب است. pH یک مقیاس لگاریتمی است که رابطه معکوسی با غلظت یون های هیدروژن دارد. pH عددی بین ۰ تا ۱۴ است. در pH برابر با صفر غلظت یون هیدرونیوم، یک مولار است و در pH برابر ۱۴ غلظت یون هیدروکسید برابر یک مولار است.

اندازه گیری pH عموما از طریق شناساگرها است. ساده ترین روش استفاده از کاغذهای تورنسل است. پس از قرار دادن کاغذ شناساگر در محلول، رنگ آن تغییر کرده و با مقایسه آن با جدول راهنما میزان pH را می توان تخمین کرد. در آزمایشگاه های خاک و آب و برای سنجش دقیق تر pH از الکترودهای pH سنجش استفاده می شود. برای اندازه گیری میزان pH خاک ابتدا باید عصاره آن تهیه شود. برای این کار خاک را داخل کاپ های مخصوص ریخته و سپس گل اشباع را تهیه می کنیم. بعد از گذشت یک روز، عصاره خاک را از طریق قیف بوخنر و کشنده خلاء جدا می کنیم. الکترود را کالیبره کردن و سپس خوانش صورت می گیرد.

در خاک های قلیایی موادی همچون سنگ آهک وجود دارد. برای بیشتر گیاهان خاک قلیایی مناسب نیست. خاک های قلیایی دسترسی گیاهان به مواد مغذی آب را کاهش می دهند. در نتیجه با روش های گوناگون تلاش می شود تا میزان قلیایی بودن خاک را کاهش دهند. در نتیجه اهمیت سنجش pH خاک مشخص می شود. در خاک های قلیایی ممکن است سرمایه کشاورزان تهدید شود. از عواملی که ممکن است pH خاک را تغییر دهد می توان به نوع خاک، مقدار کوددهی و نوع آب برای آب دهی اشاره کرد.